دانلود رایگان کتاب آموزش پیش از ازدواج – مهدی میر محمد صادقی

دانلود رایگان کتاب آموزش پیش از ازدواج – مهدی میر محمد صادقی

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است.اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود، که اطلاعات و دانسته های ما و تجربه و پختگی ما در برابر بزرگی این تصمیم اندک و ناتمام است.قبل از ازدواج اختیار و قدرت در تصمیم گیری بسیار است و می توان از تشکیل ساختار های مشکل زا دوری کرد.اما پس از ازدواج،هنگامی که ساختارها شکل […]

Read more