جزوه مدیریت درد ( فایل PDF )

جزوه مدیریت درد ( فایل PDF )

مدیریت درد یکی از روشھای کنترل و تخفیف دردھای مزمن محسوب می شود   – با بھرمندی از سبک صحیح زندگی – بھداشت روانی –اجتماعی و محیطی کنترل استرس _دو تا سه در صد از درد ھا ریشھ روانی دارند  – باور ھا و میزان آگاھی افراد در کنترل درد نقش دارند ممکن است صبور بودن را یک فضیلت بدانند […]

Read more