ضد عفوني کننده ها Antiseptics / Disinfectants

  هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد   جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید   کارباميد پراکسيد CARBAMIDE PEROXIDE ستيل‌پيريدينيوم‌ کلرايد CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE کلرهگزيدين‌ گلوکونات‌ CHLORHEXIDINE GLUCONATE کلروکسي‌لنول‌ CHLOROXYLENOL گلوتارال‌ (GLUTARAL (GLUTARALDEHYDE پارافرمالدئيد PARAFORMALDEHYDE پوويدون‌آيودين‌ POVIDONE IODINE     […]

Read more