پنی سیلین ها PENICILLINS

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

 


مقدمه :

پني‌سيلين‌ها ترکيباتي‌ باکتريسيد هستند واز طريق‌ تداخل‌ در سنتز ديواره‌ سلولي‌باکتري‌ها اثر خود را اعمال‌ مي‌کنند. اين‌داروها بخوبي‌ در مايعات‌ و بافتهاي‌ بدن‌انتشار مي‌يابند، اما نفوذ آنها به‌ مايع‌ مغزي‌ـ نخاعي‌ ناچيز است‌ (مگر در زماني‌ که‌پرده‌هاي‌ مغز ملتهب‌ شده‌ باشند).پني‌سيلين‌ها در غلظت‌ درماني‌ در ادرارترشح‌ مي‌شوند. پروبنسيد دفع‌ کليوي‌پني‌سيلين‌ها را متوقف‌ مي‌کند و غلظت‌ اين‌داروها را در پلاسما افزايش‌ مي‌دهد وغلظت‌ پلاسمايي‌ آنها را براي‌ مدت‌طولاني‌تري‌ حفظ مي‌کند.

مهمترين‌ عارضه‌ جانبي‌ پني‌سيلينها حساسيت‌ مفرط است‌ که‌ با بثورات‌ جلدي‌و گاه‌ آنافيلاکسي‌ همراه‌ است‌ و مي‌تواندکشنده‌ باشد. بيماراني‌ که‌ به‌ يک‌ پني‌سيلين‌حساسيت‌ داشته‌ باشند، به‌ تمام ‌پني‌سيلين ها حساسيت‌ نشان‌ خواهند داد ، چرا که‌ حساسيت‌ مفرط به‌ هسته‌ اصلي ‌پني‌سيلين‌ها مربوط است‌. يک‌ عارضه‌نادر، اما خطرناک‌ پني‌سيلين‌ها،آنسفالوپاتي‌ ناشي‌ از تحريک‌ بافت‌ مغزي‌است‌. اين‌ عارضه‌ ممکن‌ است‌ در اثرمصرف‌ مقادير زياد اين‌ داروها در بيماران‌عادي‌ يا با مصرف‌ مقادير درماني‌ ، در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ بروز نمايد .

پني‌سيلين‌ها را نبايد از راه‌ غلاف‌ طنابي‌نخاعي‌ تزريق‌ کرد، زيرا ممکن‌ است‌ موجب‌بروز آنسفالوپاتي‌ کشنده‌ شوند. مشکل‌ ديگر که‌ با مصرف‌ مقادير زيادپني‌سيلين‌ها در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کارکليه‌ همراه‌ است‌، تجمع‌ الکتروليت‌هاست‌،زيرا اغلب‌ پني‌سيلين‌هاي‌ تزريقي‌ حاوي‌يون‌هاي‌ سديم‌ يا پتاسيم‌ هستند. اسهال‌، عارضه‌اي‌ است‌ که‌ اغلب‌ با مصرف‌ پني‌سيلين‌هاي‌ خوراکي‌ همراه‌است‌. اين‌ عارضه‌ در مورد آمپي‌ سيلين‌ ومشتقات‌ آن‌ شايعتر است‌ (کوليت‌ پسود وممبران‌). بنزيل‌ پني‌سيلين‌ (پني‌سيلين‌ G)، اولين‌پني‌سيلين‌، همچنان‌ به‌عنوان‌ يک‌آنتي‌بيوتيک‌ مهم‌ و مفيد مصرف‌ مي‌شود.اين‌ دارو توسط پني‌سيلينازهاي‌ باکتريايي‌(بتا ـ لاکتاماز) غيرفعال‌ مي‌شود.

اين‌ دارو آنتي‌بيوتيک‌ انتخابي‌ در درمان‌ عفونتهاي‌استرپتوکوکي‌، پنوموکوکي‌، گونوکوکي‌ ومننگوکوکي‌ است‌ و نيز در درمان‌آکتينوميکوزيس‌، سياه‌ زخم‌، ديفتري‌،کزاز، قانقاريا، سيفيليس‌، ياز و درمان‌ دربيماري‌ Lyme کودکان‌ مصرف‌ دارد. اخيرا گونه‌ هايي‌ از پنوموکوکسي ‌، مننگوکوکسي ‌و گونوکوکسي‌ که‌ حساسيت‌ آنهانسبت‌ به ‌پنيسيلين‌ کاهش‌ يافته‌ است‌، مشاهده‌شده‌اند.

بنزيل‌ پني‌سيلين‌ توسط اسيد معده‌غيرفعال‌ مي‌شود و جذب‌ آن‌ از دستگاه‌گوارش‌ ناچيز است‌. از اين‌ رو، اين‌ داروبهتر است‌ از راه‌ تزريقي‌ مصرف‌ شود.بنزيل‌ پني‌سيلين‌ در صورت‌ مصرف‌مقادير زياد از راه‌ تزريق‌ وريدي‌ يا درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌است‌ موجب‌ بروز تشنج‌ شود. پروکائين‌ پني‌سيلين‌ G يک‌ ملح‌ بسيارنامحلول‌ پني‌سيلين‌ است‌. اين‌ داروبه‌صورت‌ اشکال‌ دارويي‌ عضلاني‌ دپومصرف‌ مي‌شود و از اين‌ طريق‌ غلظت‌درماني‌ دارو در بافتها تا ۲۴ ساعت‌ باقي‌مي‌ماند. اين‌ دارو آنتي‌بيوتيک‌ انتخابي‌ دردرمان‌ سيفيليس‌ است‌ (فاز عصبي‌سيفيليس‌ به‌ مراقبتهاي‌ ويژه‌ نياز دارد). فنوکسي‌متيل‌ پني‌سيلين‌ (پني‌سيلين‌ V)طيف‌ اثر ضد باکتريايي‌ مشابه‌ بنزيل‌پني‌سيلين‌ دارد، اما اثر آن‌ کمتر است‌. اين ‌دارو در برابر اسيد معده‌ مقاوم‌ است‌ و ازاين‌ رو، براي‌ مصرف‌ خوراکي‌ مناسب‌است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيک‌ نبايد در درمان ‌عفونت هاي‌ جدي‌ مصرف‌ شود، زيرا جذب‌ آن‌ ممکن‌ است‌ غيرقابل‌ پيش‌ بيني‌ وغلظتهاي‌ پلاسمايي‌ آن‌ متغير باشد. اين‌دارو عمدتا در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌تنفسي‌ کودکان‌، التهاب‌ عفوني‌ لوزه‌ها و درادامه‌ درمان‌ پس‌ از مصرف‌ يک‌ يا چند دوزتزريق‌ بنزيل‌ پني‌سيلين‌، پس‌ از مشاهده‌علايم‌ باليني‌ شروع‌ بهبودي‌ تجويز نبايد درمي‌شود.

پني‌سيلين‌ عفونتهاي‌ V درمان‌مننگوکوکي‌ و گونوکوکي‌ تجويز شود.فنوکسي‌ متيل‌ پني‌سيلين‌ براي‌ پيشگيري‌ ازابتلاي‌ به‌ عفونتهاي‌ استرپتوکوکي‌ پس‌ ازتب‌ رماتيسمي‌ و همچنين‌ بر عليه‌ عفونتهاي‌پنوموکوکي‌ پس‌ از برداشتن‌ طحال‌ يا درآنمي‌ سلول‌هاي‌ داسي‌ شکل‌ مصرف‌مي‌شود. اغلب‌ گونه‌هاي‌ استافيلوکوکسي‌ در حال ‌حاضر به‌ بنزيل‌ پني‌سيلين‌ مقاوم‌ هستند، زيرا اين‌ باکتري‌ها آنزيم‌هاي‌ پني‌سيلينازتوليد مي‌کنند. اما کلوگزاسيلين‌ بوسيله‌ اين‌ آنزيم‌ها غيرفعال‌ نمي‌شود و از اين ‌رو ، در درمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از استافيلوکوک‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌ مؤثر است‌ و اين‌ تنها مورد مصرف‌ اين‌آنتي‌بيوتيک‌ است‌.

کلوگزاسيلين‌ در برابراسيد معده‌ نيز مقاوم‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌علاوه‌ بر راه‌ تزريقي‌، از راه‌ خوراکي‌ نيزمصرف‌ دارد. آمپي‌سيلين‌، آموکسي‌سيلين‌ و کو ـآموکسي‌کلاو گروه‌ ديگري‌ از پني‌سيلين‌هاهستند که‌ داراي‌ طيف‌ اثر وسيع‌ مي‌باشند .آمپي‌سيلين‌ بر عليه‌ گونه‌هاي‌ خاصي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ موثر است ‌، اما توسط پني‌سيلينازها (از جمله ‌پني‌سيلينازهاي‌ توليد شده‌ توسط استافيلوکوک‌ طلايي‌ و باسيل‌هاي‌ گرم‌منفي‌ معمول‌ مانند اشريشياکلي‌) غيرفعال‌مي‌شود. در حال‌ حاضر تقريبا تمام‌گونه‌هاي‌ استافيلوکوک‌ طلايي‌ و بخشي‌ ازگونه‌هاي‌ اشريشيا کلي‌ و هموفيلوس ‌آنفلونزا نسبت‌ به‌ آمپي‌سيلين‌ مقاوم ‌هستند. از اين‌ رو، احتمال‌ مقاومت‌ ميکروب‌به‌ اين‌ آنتي‌بيوتيک‌ در درمان‌ کور عفونتهابايد در نظر گرفته‌ شود و به‌ويژه‌ در موردبيماران‌ بستري‌ بدون‌ انجام‌ آزمونهاي‌تعيين‌ حساسيت‌ ميکروبي‌ نبايد تجويز شود.

آمپي‌سيلين‌ بخوبي‌ در صفرا و ادرار ترشح‌ مي‌شود . اين‌ آنتي‌بيوتيک‌ عمدتا در درمان‌ بدتر شدن‌ برونشيت‌ مزمن‌ و عفونت‌ گوش‌ مياني‌ (که‌ هر دو معمولا ناشي‌ از استافيلوکوکوس‌ پنومونيه‌ وهموفيلوس‌ آنفلونزا هستند) و نيز دردرمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار و سوزاک‌ مصرف‌ دارد. آموکسي‌سيلين‌ مشتق‌ آمپي‌سيلين‌ است‌ که‌فقط در يک‌ گروه‌ هيدروکسيل‌ با آن‌ تفاوت‌دارد، اما طيف‌ اثر ضدباکتريايي‌ آنها شبيه‌ يکديگر است‌. آمپي‌سيلين‌ را مي‌توان‌از راه‌ خوراکي‌ مصرف‌ کرد، اما کمتر از نيمي‌ از مقدار مصرف‌ دارو جذب‌مي‌شود و در صورت‌ وجود غذا در معده‌،جذب‌ آن‌ کمتر نيز خواهد شد.

اماآموکسي‌سيلين‌ از راه‌ خوراکي‌ بهتر جذب‌مي‌شود و غلظت‌ پلاسمايي‌ و بافتي‌بيشتري‌ ايجاد مي‌کند و برخلاف‌آمپي‌سيلين‌ جذب‌ آن‌ تحت‌ تاثير غذا درمعده‌ قرار نمي‌گيرد. کو ـ آموکسي‌کلاو ترکيبي‌ از آموکسي‌سيلين‌ و اسيد کلاولانيک‌ که‌ يک‌ مهارکننده ‌آنزيم‌ بتا ـ لاکتاماز است‌، مي‌باشد . اسيدکلاولانيک‌ خود اثر ضد باکتريايي‌ قابل‌ توجهي‌ ندارد ، اما پني‌سيلينازها را غير فعال ‌مي‌کند . در نتيجه‌ ، ترکيب‌ کو ـ آموکسي ‌کلا و بر عليه‌ باکتري‌هاي‌ توليدکننده‌ پني‌سيليناز که‌ به‌ آموکسي‌ سيلين‌ مقاوم‌ هستند، موثر است‌. اين‌ باکتري‌ها شامل‌ اغلب‌ گونه‌هاي ‌استافيلوکوکسي‌ طلايي ‌، گونه‌هاي‌ از اشريشيا کلي‌ و هموفيلوس‌ انفلوانزا و نيزباکتروئيدها و کلبسيلا مي‌شود. دسته‌ ديگري‌ از پني‌سيلين‌ها، مشتقات‌ ضدپسودوموناس‌ هستند. کربوکسي ‌پني‌سيلين‌ها، شامل‌ کاربني‌ سيلين‌، عمدتا در درمان‌ عفونت‌هاي‌ جلدي‌ ناشي‌ از پسودوموناس‌ آئروژينوزا مصرف‌ دارند،اگر چه‌ بر عليه‌ برخي‌ ديگر از باسيل‌هاي‌گرم‌ منفي‌ شامل‌ گونه‌هاي‌ پروتئوس‌ وباکتروئيدس‌ فراژيليس‌ نيز فعال‌ هستند.

اورئيدوپني‌سيلين‌ها، شامل‌ پيپراسيلين‌،داراي‌ طيف‌ اثر گسترده‌ هستند و موثرتر ازکاربني‌ سيلين‌، بر عليه‌ پسودوموناس‌آئروژينوزا مي‌باشند. براي‌ درمان‌ سپتي‌ سمي‌ پسودومونايي‌(به‌ويژه‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ کاهش‌نوتروفيل‌ يا بيماران‌ مبتلا به‌ آندوکاريت‌)،پني‌سيلين‌هاي‌ ضد پسودوموناس‌ بايد همراه‌ با يک‌ آمينوگليکوزيد (مثلا جنتامايسين‌ يا توبرامايسين‌) مصرف ‌شوند ، چرا که‌ اين‌ آنتي ‌بيوتيک‌ها اثرسينرژيستي‌ دارند . اما نبايد پني‌سيلين‌ها و آمينوگليکوزيدها را در يک‌ سرنگ‌ يا انفوزيون‌ با هم‌ مخلوط کرد.

 


 

آموکسي‌سيلين Amoxicillin

آمپي‌سيلين Ampicillin

کلوگزاسيلين‌ Cloxacillin

کوآموکسي‌ کلاو CO-Amoxiclav

نفسيلين‌ Nafcillin

پني‌سيلين ۶٫۳٫۳ – Penicillin 6.3.3

پني‌سيلين جي Penicillin G

پني‌سيلين وي Penicillin V

پيپراسيلين Piperacillin

اسپکتينومايسين‌ SPECTINOMYCIN

اسپيرامايسين ‌ SPIRAMYCIN

سولفاديازين ‌ SULFADIAZINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آموکسی سیلین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌مياني‌، برونشيت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاک‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌ علاوه ‌، اين‌دارو در درمان‌ تب‌ تيفوئيدي‌ و نيز درپيشگيري‌ از عفونت‌ دنداني‌ مصرف‌مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۹۰ ـ ۷۵ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از ۲ ـ ۱ساعت‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد.نيمه‌ عمر دارو ۱ ساعت‌ است‌ که‌ درصورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ تا ۱۲ساعت‌ افزايش‌ يابد. ۷۰ ـ ۶۵ درصد داروبه‌صورت‌ تغيير نيافته‌ از راه‌ کليه‌ دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌، در بيماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمي‌ لنفاتيک‌ مزمن‌ و سابقه‌ بيماريهاي ‌گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ وابسته‌ به‌آنتي‌بيوتيک‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويز شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنشهاي‌ حساسيتي‌شامل‌ کهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي ‌: مصرف‌ همزمان ‌آموکسي‌سيلين‌ با داروهاي‌ خوراکي‌ جلوگيري‌ کننده‌ از بارداري‌ حاوي ‌استروژن‌ ممکن‌ است‌ اثر اين‌ داروها را کاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداري‌ ناخواسته‌ شود . مصرف‌ همزمان ‌پني‌سيلين‌ها با متوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌ کليرانس‌ متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌ با اين‌ دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ آموکسي‌سيلين‌ را مي‌توان‌ با معده‌ خالي‌ يا پر مصرف‌ کرد.

۲ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نيازي‌نيست‌، مگر اينکه‌ عيب‌ کار کليه‌ شديد باشد.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ ، بدون‌ مشورت ‌با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد خودداري‌ کرد.

۴ ـ در هنگام‌ مصرف‌ آموکسي‌ سيلين‌ ازساير روشهاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ نيزبايد استفاده‌ نمود.

۵ ـ در صورتي‌ که‌ يک‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ آن‌نوبت‌ بايد مصرف‌ شود، ولي‌ اگر تقريبا زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداري‌ کرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدي‌ نيز نبايد دو برابرگردد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌:

مقدار مصرف‌ اين‌ دارو ۲۵۰ميلي‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ مي‌باشد که‌ درعفونتهاي‌ شديد اين‌ مقدار دو برابرمي‌شود. در درمان‌ عفونتهاي‌ چرکزاي‌شديد يا عود کننده‌ تنفسي‌، اين‌ دارو به‌مقدار ۳ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ مصرف ‌مي‌شود. در درمانهاي‌ کوتاه‌ مدت‌ براي ‌آبسه‌ دندان‌ ۳ گرم‌ مصرف‌ مي‌شود که‌ درصورت‌ نياز ۸ ساعت‌ بعد تکرار مي‌شود. براي‌ درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار ، مقدار مصرف‌ آموکسي‌سيلين‌ ۳ گرم‌ است‌ که‌ درصورت‌ نياز ۱۲ ـ ۱۰ ساعت‌ بعد تکرارمي‌شود. در درمان‌ سوزاک‌ مقدار مصرف‌اين‌ دارو ۳ گرم‌ در يک‌ نوبت‌ همراه‌ با يک‌گرم‌ پروبنسيد مي‌باشد.

کودکان‌:

مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌ با سن‌ تا ۱۰ سال‌ ۱۲۵ ميليگرم‌ هر ۸ ساعت‌ ميباشد که‌ در عفونت هاي‌ شديد تا دو برابر افزايش‌ مي‌يابد . اين‌ دارو در درمان‌ عفونت‌ گوش‌ مياني‌ در کودکان ‌با سن‌ ۱۰ ـ ۳ سال‌ به‌ مقدار ۷۵۰ ميلي‌گرم‌ دو بار در روز براي‌ ۲ روز مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule : 250mg, 500mg :For Oral Suspension 125mg/5ml, 250mg/5ml

 


آمپی سیلین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان ‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار ، عفونت‌ گوش ‌مياني‌ ، برونشيت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاک‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۵۰ ـ ۳۵ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از ۲ ـ ۱/۵ساعت‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد . در تزريق‌ عضلاني‌ ۱ ساعت‌ بعد غلظت ‌دارو به‌ اوج‌ مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱/۵ ـ ۱ ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۱۹ ساعت‌ هم‌ ممکن‌ است‌ افزايش ‌يابد. ۹۰ ـ ۷۵ درصد دارو به‌ صورت‌ تغيير نيافته‌ از راه‌ کليه‌ دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سابقه‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کارکليه‌، در بيماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمي‌ لنفاتيک‌ مزمن‌، و سابقه‌ بيماريهاي ‌گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ وابسته‌ به‌ آنتي‌بيوتيک‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويز شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنشهاي‌ حساسيتي‌شامل‌ کهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. همچنين‌، سايرعوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو تهوع‌، اسهال‌،بثورات‌ جلدي‌ مي‌باشند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌آمپي‌سيلين‌ با داروهاي‌ خوراکي‌ جلوگيري‌کننده‌ از بارداري‌ حاوي‌ استروژن‌، ممکن ‌است‌ اثر اين‌ داروها را کاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداري‌ ناخواسته‌ شود . مصرف ‌همزمان‌ پني‌ سيلين‌ها با متوترکسات‌ منجربه‌ کاهش‌ کليرانس‌ متوترکسات‌ و در نتيجه ‌مسموميت‌ با اين‌ دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ آمپي‌سيلين‌ را بايد بامعده‌ خالي‌ مصرف‌ کرد.

۲ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ به‌کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نيازي‌ نيست‌،مگر اينکه‌ عيب‌ کار کليه‌ شديد باشد.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت ‌با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد خودداري‌ کرد.

۴ ـ در هنگام‌ مصرف‌ آمپي‌ سيلين‌، از سايرروشهاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ نيز بايداستفاده‌ نمود.

۵ ـ در صورتي‌ که‌ يک‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ آن‌نوبت‌ بايد مصرف‌ شود، ولي‌ اگر تقريبا زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرارسيده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداري‌ کرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدي‌ نيز نبايد دو برابرگردد.

• مقدار مصرف‌ خوراکي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ ۱ ـ ۰/۲۵ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ است‌ که‌ترجيح? نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا بايد مصرف‌شود. در درمان‌ سوزاک‌ ۳/۵ ـ ۲ گرم‌ ازدارو همراه‌ با ۱ گرم‌ پروبنسيد در يک‌ نوبت ‌مصرف‌ مي‌شود . در درمان‌ عفونت‌ مجاري ‌ادرار ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ در کودکان‌ با سن‌تا ۱۰ سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ است‌.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ آمپي‌سيلين‌ از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ يا انفوزيون ‌۵۰۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ مي‌باشد که‌در درمان‌ مننژيت‌ اين‌ مقدار بيشتر خواهدشد.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ آمپي‌سيلين‌، از راه‌تزريقي‌، در کودکان‌ با سن‌ تا ۱۰ سال‌،نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌ مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌:

Capsule or Tablet: 250mg, 500mg :For Oral Suspension 125mg/5ml, 250mg/5ml For Injection (250mg, 500mg, 1g (as sodium

 


کلوگزاسیلین

• موارد مصرف‌: کلوگزاسيلين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از گونه‌هاي‌استافيلوکوک‌ که‌ پني‌سيليناز توليد مي‌کنند،مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۵۰ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و غلظت‌ سرمي‌ آن‌پس‌ از ۲ ـ ۱ ساعت‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد.نيمه‌ عمر دارو ۱ ـ ۰/۵ ساعت‌ است‌ که‌ درصورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۲/۵ ساعت‌ افزايش‌مي‌يابد. ۶۰ ـ ۳۰ درصد دارو به‌صورت‌تغيير نيافته‌ از راه‌ کليه‌ دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها: در صورت‌ وجود سابقه‌ بيماري‌گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ وابسته‌ به‌آنتي‌بيوتيک‌ و عيب‌ کار کليه‌ اين‌ دارو بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي‌شامل‌ کهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌پني‌سيلين‌ها با متوتر کسات‌ منجر به‌ کاهش ‌کليرانس‌ متوترکسات‌ و در نتيجه‌مسموميت‌ با اين‌ دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ کار کليه‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارونيازي‌ نيست‌، مگر اينکه‌ عيب‌ کار کليه‌ شديدباشد.

۲ ـ کلوگزاسيلين‌ خوراکي‌ را بايد با معده‌خالي‌، ترجيح? يک‌ ساعت‌ قبل‌ از غذامصرف‌ کرد.

• مقدار مصرف‌ خوراکي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ وحداقل‌ ۳۰ دقيقه‌ قبل‌ از غذا مي‌باشد.

کودکان‌: براي‌ کودکان‌ با سن‌ تا ۲ سال‌معادل‌ يک‌ چهارم‌ و براي‌ کودکان‌ با سن‌ ۱۰ ـ ۲ سال‌ معادل‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ خواهد بود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: در تزريق‌ وريدي‌ ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميليگرم‌ هر ۶ ساعت‌ مصرف‌ ميشود. در درمان‌ عفونتهاي‌ شديد ، اين‌ مقادير را مي‌توان‌ تا ۲ برابر افزايش‌ داد.

کودکان‌: براي‌ کودکان‌ با سن‌ تا ۲ سال ‌معادل‌ يک‌ چهارم‌ و براي‌ کودکان‌ با سن ‌۱۰ ـ ۲ سال‌ معادل‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ خواهد بود.

• اشکال‌ دارويي‌: (Capsule : 250mg, 500mg (as sodium (For Injection: 250mg, 500mg (as sodium

 


کوآموکسی کلاو

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادراري‌ ـ تناسلي‌، عفونت‌گوش‌ مياني‌، مجاري‌ تنفسي‌ و برونشيت‌مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌ عفونتهاي‌ شکم‌مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو ترکيبي‌ از آموکسي‌سيلين‌ و اسيد کلاولانيک‌ است‌. اسيد کلاولانيک‌ يک‌ مهار کننده‌ قوي‌ و غير قابل‌ برگشت‌ آنزيم‌ بتالاکتاماز باکتريايي‌ است‌ و مانع‌ هيدروليز حلقه‌ بتالاکتام‌ (آموکسي‌ سيلين‌) مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: آموکسي‌ سيلين‌ و اسيدکلاولانيک‌ هر دو از راه‌ خوراکي‌ بخوبي‌جذب‌ مي‌شوند و در برابر اسيد معده‌ مقاوم‌هستند و غذا بر آنها تاثيري‌ ندارد. غلظت‌سرمي‌ هر دو دارو ۲ ـ ۱ ساعت‌ بعد ازمصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد، نيمه‌ عمراسيد کلاولانيک‌ تقريبا يک‌ ساعت‌ است‌ که‌در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۳ ساعت‌ نيزافزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ هر دو دارو عمدتا کليوي‌ است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها يايرقان‌ و اختلال‌ عملکرد کبد ناشي‌ ازپني‌سيلين‌ يا کوآموکسي‌ کلاو اين‌ دارونبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ آلرژي ‌، بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ و در بيماران ‌مبتلا به‌ هپاتيت‌ شديد، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنشهاي‌ حساسيتي‌شامل‌ کهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌،شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچار حساسيت‌ مفرط مي‌شوند ، هپاتيت‌ ، يرقان‌کلستاتيک ‌، اريتم‌ مولتي‌ فرم‌، نکروليز سمي‌پوست‌، درماتيت‌ پوسته‌اي‌ و بندرت‌سرگيجه‌، سردرد، تشنج‌ با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌داروهاي‌ جلوگيري‌ کننده‌ از بارداري‌ حاوي‌ استروژن ‌، با اين‌ دارو ممکن‌ است ‌اثر اين‌ داروها را کاهش‌ دهد و منجر به‌ بارداري‌ ناخواسته‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه ‌خوراکي‌ براساس‌ آموکسي‌ سيلين‌ ، ۲۵۰ميلي‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ مي‌باشد که‌ اين‌ مقدار در عفونتهاي‌ شديد دو برابر مي‌شود.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌ براساس‌ سوسپانسيون‌ ۱۵۶حاوي‌ ۱۲۵ ميلي‌گرم‌ آموکسي‌ سيلين‌تري‌هيدرات‌ و ۳۱/۲۵ ميلي‌گرم‌ اسيدکلاولانيک‌ (به‌صورت‌ ملح‌ پتاسيم‌) در هر ۵ ميلي‌ليتر سوسپانسيون‌ براي‌کودکان‌ ۸ ـ ۳ ماه‌ ۱/۲۵ ميلي‌ليتر هر ۸ ساعت‌، در کودکان‌ ۹ ماه‌ تا دو سال‌ ۲/۵ ميلي‌ليتر هر ۸ ساعت‌ و درکودکان‌ ۶ ـ ۳ سال‌ ۵ ميلي‌ليتر هر ۸ ساعت‌ مي‌باشد که‌ اين‌ مقادير درعفونتهاي‌ شديد تا ۱۰ ميلي‌ليتر افزايش‌مي‌يابد. مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌۱۲ ـ ۶ سال‌ براساس‌ سوسپانسيون‌ ۳۱۲حاوي‌ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ آموکسي‌ سيلين‌ و ۶۲/۵ اسيد کلاولانيک‌ (بصورت‌ ملح‌ پتاسيم‌) در هر ۵ ميلي‌ليتر سوسپانسيون ‌۲/۵ ميلي‌ليتر هر ۸ ساعت‌ مي‌باشد که‌ در عفونتهاي‌ شديد تا ۵ ميلي‌ليتر افزايش‌مي‌يابد.

• اشکال‌ دارويي‌:

:(For Suspension (156 Amoxicillin 125mg + Clavulanic Acid31.25mg/5ml (For Suspension (312 Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid62.5mg /5ml (Tablet (375): (Amoxicillin 250mg +Clavulanic Acid 125mg (Tablet (625): (Amoxycillin 500mg +Clavulanic Acid 125mg

 


نفسیلین

• موارد مصرف‌: نفسيلين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ ناشي‌ از گونه‌هاي‌استافيلوکوکسي‌ که‌ پني‌سيليناز توليدمي‌کنند، مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو ۱ ـ ۰/۵ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱/۵ ـ ۰/۵ ساعت‌است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۲ساعت‌ نيز ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. پيونداين‌ دارو به‌ پروتئين‌هاي‌ پلاسما زيادمي‌باشد. ۷۰ ـ ۶۰ درصد دارو نيز در کبدمتابوليزه‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها: در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ آلرژي‌ وبيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌، و سابقه‌بيماريهاي‌ گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ وابسته‌به‌ آنتي‌ بيوتيک‌ بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي ‌شامل‌ کهير ، تب‌، درد مفاصل ، آنژيوادم‌ ، شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين ‌دارو با ساير داروهاي‌ سمي‌ براي‌ کبد ، احتمال‌ بروز مسموميت‌ کبدي‌ را افزايش‌مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ پني‌ سيلين‌ها بامتوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌ کليرانس‌متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌ با اين‌دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ مخلوط کردن‌ اين‌دارو با آمينوگليکوزيدها توصيه‌ نمي‌شود.

۲ ـ در صورت‌ بروز اسهال ‌، بدون‌ مشورت ‌با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد خودداري‌ نمود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ عفونتهاي ‌استخوان‌ و مفصل ‌، اندوکارديت‌ باکتريايي‌ ، مننژيت‌ باکتريايي‌ و يريکارديت‌ باکتريايي‌ ، ۲ ـ ۱/۵ گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ از راه‌ وريدي ‌تزريق‌ مي‌شود . در درمان‌ ساير عفونتها ، از راه‌ عضلاني‌ ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ و از راه‌ وريدي‌ ۱/۵ ـ ۰/۵ گرم‌ هر ۴ساعت‌ (بر مبناي‌ نفسيلين‌) تزريق‌ مي‌گردد.

کودکان‌: در درمان‌ مننژيت‌ باکتريايي‌ در نوزادان‌ با وزن‌ تا ۲ کيلوگرم‌ ۵۰mg/kg ـ ۲۵ هر ۱۲ ساعت‌ در هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس ‌۵۰mg/kg هر ۸ ساعت‌ زندگي‌ و در نوزادان‌ با وزن‌ ۲ کيلوگرم‌ و بيشتر ۵۰mg/kg هر ۸ ساعت‌ در هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس ‌۵۰mg/kg هر ۶ ساعت‌ از راه‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ تزريق‌ مي‌گردد. در درمان‌ ساير عفونت ها ، در نوزادان‌ از راه‌ عضلاني ‌۱۰mg/kg (بر مبناي‌ نفسيلين‌) هر ۱۲ ساعت‌ و از راه‌ وريدي‌ ۲۰mg/kg ـ ۱۰ (برمبناي‌ نفسيلين‌) هر ۴ ساعت‌ تزريق ‌مي‌شود.

در شيرخواران‌ و کودکان ‌۲۵mg/kg (بر مبناي‌ نفسيلين‌) هر ۱۲ ساعت‌از راه‌ عضلاني‌ و mg/kg 20 ـ ۱۰ (بر مبناي‌نفسيلين‌) هر ۴ ساعت‌ از راه‌ وريدي‌ تزريق‌مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: For Injection: 500mg

 


پنی سیلین ۶٫۳٫۳

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ باکتريايي‌ حساس‌ به‌ پني‌سيلين‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر : اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ سه‌ مشتق‌پني‌سيلين‌ مي‌باشد ، پني‌سيلين‌ G پتاسيم‌ با شروع‌ اثر نسبتا سريع‌ ، پني‌سيلين‌ G پروکائين‌ با شروع‌ اثر متوسط (حدود ۴ساعت‌) و پني‌سيلين‌ G بنزاتين‌ با شروع‌ اثر کند (حدود ۲۴ ساعت‌).

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت ‌وجود سابقه‌ آلرژي‌ به‌ پني‌سيلين‌ها ، نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ و سابقه‌ بيماريهاي‌گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ ناشسي‌ از آنتي‌بيوتيک‌ بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي ‌شامل‌ کهير ، تب‌، درد مفاصل ‌، آنژيوادم ‌، شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌پني‌سيلين‌ G پتاسيم‌ با داروهاي‌ مهارکننده ‌آنزيم‌ مبدل‌ آنژيوتانسين ‌، داروهاي‌ مدرنگهدارنده‌ پتاسيم‌ و مکمل‌هاي‌ حاوي‌ پتاسيم‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ خوني‌ پتاسيم‌ شود . مصرف‌ همزمان‌ مدرهاي‌ نگهدارنده‌ پتاسيم‌ و مکملهاي‌ پتاسيمي‌ با پني‌سيلين‌ G پتاسيم‌ تزريقي‌ سبب‌ افزايش‌ تجمع ‌پتاسيم‌ گرم‌ مي‌شود . مصرف‌ همزمان‌ پني‌سيلين‌ها با متوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌کليرانس‌ متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌با اين‌ دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ کار کليه‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارونيازي‌ نيست‌، مگر اينکه‌ عيب‌ کار کليه‌ شديدباشد.

۲ ـ اين‌ دارو بايد به‌صورت‌ تزريق‌ عميق‌عضلاني‌ مصرف‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در عفونتهاي‌ شديد و حاد ، محتواي‌ يک‌ ويال‌ از راه‌ عضلاني‌ تزريق ‌مي‌شود . در عفونتهاي‌ مزمن‌ داراي‌ عواقب‌،هر ۴ يا ۵ روز يکبار، محتواي‌ يک‌ ويال‌ ازراه‌ عضلاني‌ تزريق‌ مي‌شود.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو درکودکان‌ با سن‌ بيشتر از ۵ سال‌ معادل‌۱,۲۰۰,۰۰۰ ـ ۳۰۰,۰۰۰ واحد مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: + For Injection: Benzathine Penicillin G600,000 IU Potassium Penicillin G300,000 IU + Procaine Penicillin G300,000 IU

 


پنی سیلین جی

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ التهاب‌عفوني‌ لوزه‌ها، التهاب‌ گوش‌ مياني‌، بادسرخ‌، آندوکارديت‌ استرپتوکوکي‌، مننژيت‌مننگوکوکي‌، پنوموني‌ و در پيشگيري‌ ازعفونت‌ پس‌ از قطع‌ اندامهاي‌ حرکتي‌مصرف‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سابقه‌آلرژي‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌و سابقه‌ بيماريهاي‌ گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ناشي‌ از آنتي‌ بيوتيک‌ بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي‌شامل‌ کهير، تب‌، درد مفاصل‌، آنژيوادم‌ وشوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌پني‌سيلين‌ G پتاسيم‌ با داروهاي‌ مهارکننده‌آنزيم‌ مبدل‌ آنژيوتانسين‌، داروهاي‌ مدرنگهدارنده‌ پتاسيم‌ و مکمل‌هاي‌ حاوي‌ پتاسيم‌ممکن‌ است‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ خوني‌پتاسيم‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ مدرهاي‌نگهدارنده‌ پتاسيم‌ و مکملهاي‌ پتاسيمي‌ با پني‌سيلين‌ G پتاسيم‌ تزريقي‌ سبب‌ افزايش‌ تجمع‌پتاسيم‌ گرم‌ مي‌شود. مصرف‌ همزمان‌ پني‌سيلين‌ها با متوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌کليرانس‌ متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌با اين‌ دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ قبل‌ از مصرف‌ اين‌دارو و ساير پني‌سيلين‌ها بايد سابقه ‌آلرژي‌ و حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها، سفالوسپورين‌ها و اريترومايسين‌مشخص‌ شود.

۲ ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ دارو، به‌ويژه‌ دردرمان‌ عفونتهاي‌ استرپتوکوکي‌ بايد کامل‌شود.

۳ ـ مخلوط کردن‌ پني‌ سيلين‌ها باآمينوگليکوزيدها توصيه‌ نمي‌شود.

۴ ـ در صورت‌ بروز اسهال ‌، بدون‌ مشورت ‌با پزشک ‌، از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد خودداري‌ کرد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: اين‌ دارو به‌ صورت‌ تزريق‌عضلاني ‌، تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ ياانفوزيون‌ وريدي‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدارمصرف‌ آن‌ ۵,۰۰۰,۰۰۰u/day ـ۱,۰۰۰,۰۰۰ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ مي‌باشد.

کودکان‌: در مننژيت‌ باکتريايي‌ در نوزادان‌ باوزن‌ تا ۲ کيلوگرم‌ ۵۰۰۰۰u/kg ـ ۲۵۰۰۰ هر۱۲ ساعت‌ در طول‌ هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس ‌۵۰۰۰۰u/kg هر ۸ ساعت‌ و در نوزادان‌ باوزن‌ ۲ کيلوگرم‌ و بيشتر ۵۰۰۰۰u/kg هر ۸ساعت‌ در طول‌ هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس ‌۵۰۰۰۰u/kg هر ۶ ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ مي‌شود. در سيفليس‌ مادرزادي‌ ، ۵۰۰۰۰u/kg هر ۱۲ ساعت‌ براي‌ هفته‌ اول‌زندگي‌ و سپس‌ ۵۰۰۰۰u/kg هر ۸ ساعت ‌براي‌ ۱۴ ـ ۱۰ روز بعدي‌ از راه‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

در درمان‌ ساير عفونتها در نوزادان‌ ۳۰۰۰۰u/kg هر ۱۲ ساعت‌ و در شيرخواران‌ و کودکان‌۱۶۶۶۷u/kg ـ ۸۳۳۳ هر ۴ ساعت‌ تزريق‌عضلاني‌ يا وريدي‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: :For Injection (1,000,000units, 5,000,000units (aspotassium :For Injection (5,000,000units (as sodium

 


پنی سیلین وی

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ التهاب‌عفوني‌ لوزه‌ها، التهاب‌ گوش‌ مياني‌،بادسرخ‌ و براي‌ پيشگيري‌ از ابتلا به‌ تب‌روماتيسمي‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۷۳ ـ ۶۰ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از ۱ ـ ۰/۵ساعت‌ غلظت‌ سرمي‌ آن‌ به‌ اوج‌ مي‌رسد.نيمه‌ عمر دارو ۱ ـ ۰/۵ ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۴ ساعت‌افزايش‌ مي‌يابد. پيوند اين‌ دارو به‌ پروتئين‌ ۸۰% مي‌باشد. ۴۰ ـ ۲۰% دارو ازطريق‌ ادرار به‌صورت‌ تغيير نيافته‌ دفع‌مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژيک‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها: در صورت‌ وجود سابقه‌بيماري‌هاي‌ گوارشي‌، بويژه‌ کوليت‌وابسته‌ به‌ آنتي‌ بيوتيک‌ و عيب‌ کار کليه‌، اين‌ دارو بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي‌ شامل‌ کهير ، تب‌، درد مفاصل ‌، آنژيوادم‌ و شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌اند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ خوراکي‌جلوگيري ‌کننده‌ از بارداري‌ حاوي‌استروژن ‌، ممکن‌ است‌ جذب‌ اين‌ داروها راکاهش‌ دهد و منجر به‌ بارداري‌ ناخواسته ‌شود. مصرف‌ همزمان‌ پني‌ سيلين‌ها با متوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌ کليرانس‌متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌ با اين‌دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ کار کليه‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارونيازي‌ نيست‌، مگر اينکه‌ عيب‌ کار کليه‌ شديدباشد.

۲ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌،بدون‌ مشورت‌با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضداسهال‌ بايد خودداري‌ نمود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ يکبار وحداقل‌ ۳۰ دقيقه‌ قبل‌ از غذا مي‌باشد.

کودکان‌: در کودکان‌ تا سن‌ يک‌ سالگي‌۶۲/۵ ميلي‌گرم‌ در کودکان‌ با سن‌ ۵ ـ ۱سال‌ ۱۲۵ ميلي‌گرم‌ و در کودکان‌ با سن‌ ۱۲ ـ ۶ سال‌ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌يکبار مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Film Coated Tablet: 500mg For Oral Solution: 125mg / 5ml, 250mg /5ml

 


پیپرا سیلین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از پسودوموناس ‌آئروژينوزا مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو ۰/۵ ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱/۲ ـ ۰/۶ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۳ ساعت‌ نيز ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. ۸۰ ـ ۶۰ درصد دارو به‌صورت‌تغييرنيافته‌ از طريق‌ ادرار دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژي‌ به‌ پني‌سيلين‌ها نبايد مصرف‌شود.

• هشدارها: در بيماران‌ بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌، فيبروز سيستيک‌ و سابقه‌ بيماري‌هاي‌ گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌پسودوممبران‌ ناشي‌ از آنتي‌ بيوتيک‌ بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي ‌شامل‌ کهير ، تب‌ ، درد مفاصل ‌، آنژيوادم‌ و شوک‌ آنافيلاکتيک‌ در بيماراني‌ که‌ دچارحساسيت‌ مفرط مي‌شوند، با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. همچنين‌ بامصرف‌ اين‌ دارو کاهش‌ پتاسيم‌ خون‌ وتغيير در عملکرد پلاکت‌ها ممکن‌ است‌ بروزکند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ مقادير زياد اين‌ دارو با داروهاي‌ ضد انعقاد کوماريني‌ ياايندانديوني‌، هپارين‌ و داروهاي‌ ضد التهاب‌ غيراستروئيدي‌ احتمال‌ بروزخونريزي‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ ترومبوليتيک‌ توصيه‌ نمي‌شود ، زيرا احتمال‌ بروزخونريزي‌ شديد ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد.مصرف‌ همزمان‌ پني‌ سيلين‌ها بامتوترکسات‌ منجر به‌ کاهش‌ کليرانس‌متوترکسات‌ و در نتيجه‌ مسموميت‌ با اين‌دارو مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در تزريق‌ عضلاني‌پيپراسيلين‌ نبايد بيش‌ از ۲ گرم‌ از دارو دريک‌ محل‌ تزريق‌ شود.

۲ ـ بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌است‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ نياز داشته‌باشند.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال ‌، بدون‌ مشورت‌ با پزشک‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد خودداري‌ نمود.

۴ ـ مخلوط کردن‌ پني‌ سيلين‌ها وآمينوگليکوزيدها توصيه‌ نمي‌شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد باکتري‌ ، ۴ ـ ۳گرم‌ از دارو هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ از راه‌ عضلاني‌يا وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود . در درمان ‌مننژيت‌ باکتريايي ‌، ۴ گرم‌ هر ۴ ساعت‌ از راه‌ وريدي‌ و در درمان‌ عفونت‌ مجاري‌ادراري‌ ۴ ـ ۳ گرم‌ هر ۸ ـ ۶ ساعت‌ از راه‌وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

کودکان‌: در درمان‌ مننژيت‌ باکتريايي‌ ، درنوزادان‌ با وزن‌ تا ۲ کيلوگرم‌، ۵۰mg/kg هر ۱۲ ساعت‌ در هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس ‌۵۰mg/kg هر ۸ ساعت‌ و در نوزادان‌ با وزن ‌۲ کيلوگرم‌ و بيشتر ، ۵۰mg/kg هر ۸ ساعت‌در طول‌ هفته‌ اول‌ زندگي‌ و سپس‌ ۵۰mg/kgهر ۶ ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا وريدي‌مي‌گردد.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection : 1g, 2g (as Sodium

 


اسپکتینومایسین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ سوزاک‌ناشي‌ از گونوکوکسي‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌يا درمان‌ سوزاک‌ در بيماران‌ حساس‌ به‌پني‌سيلين‌ها مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ آنتي‌بيوتيک‌ برعليه‌ارگانيسم‌هاي‌ گرم‌ منفي‌، از جمله‌نيسرياگونوره‌ مؤثر است‌.اسپکتينومايسين‌ بيوسنتز پروتئين‌ را درباکتري‌ مهار مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ سريع‌ است‌ و اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ آن‌ ۲ ـ ۱ ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ ۴ ـ ۲ گرم‌ از دارو حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر اسپکتينومايسين‌ ۳ ـ ۱ ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کارکليه‌ ممکن‌ است‌ تا ۳۰ ـ ۱۰ ساعت‌ افزايش‌ يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، سرگيجه‌، کهير و تب‌با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: احتمال‌ بروزمسموميت‌ با ليتيم‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ دو دارو افزايش‌ مي‌يابد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌اسپکتينومايسين‌ از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ ۲ گرم‌ به‌صورت‌ مقدار مصرف‌ واحدمي‌باشد که‌ اين‌ مقدار در مواردي‌ که‌بيماري‌ به‌ سختي‌ به‌ درمان‌ پاسخ‌ مي‌دهد ونيز در مناطقي‌ که‌ مقاومت‌ باکتري‌ شايع‌است‌، تا ۴ گرم‌ افزايش‌ مي‌يابد.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ دارو در کودکان‌ باسن‌ بيش‌ از دو سال‌، در صورتي‌ که‌ درمان‌با داروي‌ ديگري‌ امکان‌ نداشته‌ باشد،۴۰mg/kg است‌.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 2g (as 2HCl

 


اسپیرامایسین

• موارد مصرف‌: اسپيرامايسين‌ با اثرات‌مشابه‌ اريترومايسين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ حساس‌ به‌ دارو مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌ عفونتهاي‌تک‌ ياخته‌اي‌ ناشي‌ از کريپتوسپوريديوم‌ وتوکسوپلاسما نيز مؤثر است‌.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ ناقص‌ است‌ ولي‌ در حضور غذاتغيير نمي‌کند. پس‌ از جذب‌ به‌طور گسترده‌در بافتهاي‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو ۸ ـ ۵/۵ ساعت‌ است‌. اسپيرامايسين‌در کبد متابوليزه‌ و به‌ متابوليت‌هاي‌ فعال‌تبديل‌ مي‌شود. دفع‌ دارو عمدت? از طريق‌صفرا است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: در درمان‌ مننژيت‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: احتمال‌ بروز عفونت‌ ثانويه ‌ناشي‌ از رشد ميکروارگانيسم‌هاي ‌غيرحساس‌ با مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ دارو وجود دارد.

• عوارض‌ جانبي‌: بروز اختلالات‌ گوارشي‌ وواکنش‌هاي‌ پوستي‌ ناشي‌ از حساسيت‌مفرط به‌ دارو گزارش‌ شده‌اند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بهتر است‌ دارو بامعده‌ خالي‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ دوره‌ درمان‌ با دارو بايد کامل‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد باکتري‌ مقدار ۲ ـ ۱ گرم‌ دو بار در روز مصرف‌ مي‌شودکه‌ در عفونتهاي‌ شديد اين‌ مقدار به‌ ۲/۵ ـ ۲ گرم‌ دو بار در روز افزايش‌ مي‌يابد.

کودکان‌: به‌ عنوان‌ ضد باکتري‌ مقدارمصرف‌ دارو در کودکان‌ با وزن‌ ۲۰کيلوگرم‌ و بيشتر ۲۵mg/kg دو بار در روزمي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Scored Tablet: 500mg

 


سولفادیازین

• موارد مصرف‌: سولفاديازين‌ يک‌آنتي‌بيوتيک‌ از دسته‌ سولفوناميدها است‌. سولفوناميدها در درمان‌ شانکروئيد ، عفونت‌هاي‌ کلاميديايي ‌، کونژوکتيويت ‌، مالاريا ، نوکارديازيس‌ ، اوتيت‌ گوش‌ مياني‌، توکسوپلاسموز، تراخم‌، عفونت‌هاي‌دستگاه‌ ادراري‌، لنفوگرانولوما ونروم‌،پاراکوکسيديوميکوز و پيشگيري‌ مننژيت‌و تب‌ رماتيسمي‌ مصرف‌ مي‌شوند.

• مکانيسم‌ اثر: سولفوناميدها بدليل‌ شباهت‌ ساختماني‌ با پارآمينوبنزوئيک‌اسيد (PABA) به‌صورت‌ رقابتي‌ آنزيم‌ دي‌ هيدروپتروآت‌ سنتتاز باکتري‌ را که‌ مسئول‌ تبديل‌ کردن‌ PABA به‌ اسيد دي‌هيدروفوليک‌ است‌، مهار مي‌کنند. اين‌ امر در نهايت‌ منجر به‌ وقفه‌ در ساخت‌ پورين‌ها، تيميدين‌ و DNA مي‌گردد.

• فارماکوکينتيک‌: همه‌ سولفوناميدها جذب‌خوراکي‌ خوبي‌ (بيشتر از ۷۰%) دارند.متابوليسم‌ آنها کبدي‌ است‌. نيمه‌ عمرسولفاديازين‌ تقريبا ۱۰ ساعت‌ است‌ که‌ درصورت‌ وجود عيب‌ کار کليه‌ به‌ حدود ۳۴ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌. غلظت‌ سرمي‌ دارو پس‌ از ۶ ـ ۳ساعت‌ به‌ حداکثر مي‌رسد.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودحساسيت‌ به‌ سولفوناميدها، فوروسمايد،مدرهاي‌ تيازيدي‌، سولفونيل‌ها اوره‌ها يامهارکننده‌هاي‌ کربنيک‌ انيدراز نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ بدليل‌ حلاليت‌ کم‌ دارو در آب‌و احتمال‌ بروز کريستال‌ در ادرار، مصرف‌سولفاديازين‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ادراري‌ توصيه‌ نمي‌شود.

۲ ـ بين‌ سولفوناميدها حساسيت‌ متقاطع ‌وجود دارد و چنانچه‌ بيماري‌ به‌ يک‌سولفوناميد حساسيت‌ آلرژيک‌ نشان‌ دهد ، ممکن‌ است‌ به‌ ساير سولفوناميدها نيز حساس‌ باشد.

۳ ـ در موارد زير بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود: ديسکرازي‌ خوني‌ يا کم‌خوني‌ مگالوبلاستيک‌ ناشي‌ از کمبودفولات‌، کمبود G6PD، عيب‌ کار کبد و کليه‌ وپورفيري‌.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ حساسيتي‌جلدي‌ و حساسيت‌ به‌ نور از عوارض‌ شايع‌سولفاديازين‌ هستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌سولفاديازين‌ با داروهاي‌ ضد انعقادکوماريني‌ ، ضد صرع‌ هيدانتوئيني‌ ، داروهاي‌ خوراکي‌ ضد ديابت‌ ، داروهاي‌هموليتيک ‌، داروهاي‌ سمي‌ براي‌ کبد ومتوترکسات‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ تشديد اثرات‌اين‌ داروها شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ هنگام‌ مصرف‌ اين‌دارو بايد به‌ مقدار کافي‌ مايعات‌ مصرف‌نمود تا ميزان‌ دفع‌ ادرار در روز براي‌ يک‌ فرد بزرگسال‌ حداقل‌ ۱۲۰۰ ميلي‌ ليترباشد.

۲ ـ بيماران‌ با عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ نياز داشته‌باشند.

۳ ـ سولفوناميدها نبايد در نوزادان‌ با سن‌کمتر از ۲ ماه‌ مصرف‌ شود.

۴ ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ داروها بايد کامل‌شود.

۵ ـ مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشک‌ به‌ منظوربررسي‌ و انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ تام‌ خون‌ضروري‌ است‌.

۶ ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ بايد احتياط شود.

۷ ـ احتمال‌ بروز واکنش‌هاي‌ حساسيت‌ به‌نور با اين‌ داروها وجود دارد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروي‌ ضد باکتري‌يا ضد انگل‌ مقدار شروع‌ ۴ ـ ۲ گرم‌ است‌ که‌سپس‌ مقدار يک‌ گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ ازمننژيت‌ يک‌ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ به‌ مدت‌ دوروز مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ ازتب‌ رماتيسمي‌ يک‌ گرم‌ يکبار در روزمصرف‌ مي‌شود. در درمان ‌توکسوپلاسموزيز در بيماران‌ مبتلا به‌ ايدز ۲ ـ ۱ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ همراه‌ با ۱۰۰mg/day ـ ۵۰ پريمتامين‌ و ۲۵mg/day ـ ۱۰ لوکوورين‌ مصرف ‌مي‌شود. در درمان‌ توکسوپلاسموز درخانم‌هاي‌ باردار يک‌ گرم‌ سولفاديازين‌ هر۶ ساعت‌ همراه‌ با mg/day 25 پيريمتامين‌بعد از هفته‌ شانزدهم‌ بارداري‌ مصرف‌مي‌شود. همراه‌ با اين‌ رژيم‌ درماني‌ ۱۵ mg/day ـ ۵ لوکورين‌ مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌ : در کودکان‌ با سن‌ بيش‌ از ۲ ماه‌،به‌عنوان‌ داروي‌ ضد باکتري‌ يا ضد انگل‌ابتدا ۷۵ mg/kg مصرف‌ مي‌شود و سپس‌۳۷/۵mg/kg هر ۶ ساعت‌ يا mg/kg 25 هر ۴ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌توکسوپلاسموز ۵۰mg/kg سولفاديازين‌همراه‌ با mg/kg/day 2 پيريمتامين‌ به‌ مدت‌ ۲روز مصرف‌ مي‌شود. سپس‌ مقدارپيريمتامين‌ به‌ mg/kg/day 1 به‌ مدت‌ ۶ ـ ۲ماه‌ و سپس‌ mg/kg/day 1 سه‌ بار در هفته‌کاهش‌ مي‌يابد. همراه‌ با اين‌ رژيم‌ درماني‌mg/day 5 لوکوورين‌ ۳ بار در هفته‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو بايد به‌ مدت‌ ۱۲ ماه‌مصرف‌ شود. حداکثر مقدار مصرف‌روزانه‌ در کودکان‌ نبايد بيشتر از ۶ گرم‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 500 mg

 

 

 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *