ضد میکروب های دسته بندی نشده

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

کلرامفنيکل CHLORAMPHENICOL

سيپروفلوکساسين CIPROFLOXACIN

کليندامايسين CLINDAMYCIN

کوتريموکسازول‌ CO-TRIMOXAZOLE

اريترومايسين‌ ERYTHROMYCIN

فورازوليدون‌ FURAZOLIDONE

مترونيدازول‌ METRONIDAZOLE

اسيد ناليديکسيک‌ NALIDIXIC ACID

نيتروفورانتوئين‌ NITROFURANTOIN

اوفلوکساسين‌‌ OFLOXACIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلرامفنيکل CHLORAMPHENICOL 

 

• موارد مصرف‌: کلرامفنيکل‌ يک‌ آنتي‌بيوتيک‌قوي‌ و بالقوه‌ سمي‌ با طيف‌ اثر گسترده‌است‌ که‌ بايد براي‌ درمان‌ عفونتهاي‌مخاطره‌آميز، به‌ويژه‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ ازهموفيلوس‌ انفلوآنزا و نيز درمان‌ تب‌تيفوئيد به‌کار رود. سميت‌ اين‌ دارو، آن‌ رابراي‌ مصرف‌ سيستميک‌ ( به‌جز در مواردفوق‌) محدود مي‌سازد.

• مکانيسم‌ اثر: کلرامفنيکل‌ يک‌ آنتي‌بيوتيک‌باکتريواستاتيک‌ است‌ که‌ از طريق‌ پيوندبرگشت‌ناپذير با ريبوزوم‌ باکتريايي‌بيوسنتز پروتئين‌ را مهار مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبي‌ و به‌سرعت‌ از راه‌ گوارش‌ و پس‌ از تزريق‌عضلاني‌ جذب‌ مي‌شود و به‌طور گسترده‌در بافتهاي‌ بدن‌ توزيع‌ مي‌يابد. غلظت‌سرمي‌ دارو ۱ ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ وريدي و ۳ ـ ۱ ساعت‌ بعد از مصرف‌ خوراکي‌ به‌اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۳/۵ ـ ۱/۵ساعت‌ است‌ و در صورت‌ عيب‌ کار کبدممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. متابوليسم‌کلرامفنيکل‌ کبدي‌ و دفع‌ آن‌ عمدتا کليوي ‌است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت ‌ابتلاي‌ بيمار به‌ پورفيري‌ و سابقه‌ بروزواکنشهاي‌ سمي‌ و آلرژيک‌ به‌ آن‌ نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ از درمان‌ مکرر يا دراز مدت‌ بااين‌ دارو بايد خودداري‌ کرد.

۲ ـ مقدار مصرف‌ دارو در صورت‌ ابتلاي‌بيمار به‌ نارسايي‌ کبدي‌ يا کليوي‌ بايد کاهش‌ داده‌ شود.

۳ ـ انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ سلول‌هاي‌ خون‌قبل‌ و در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو ضروري‌است‌.

۴ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ بروزسندرم‌ نوزاد خاکستري‌، در نوزادان‌ شود.

۵ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز ضعف‌مغز استخوان‌، آنمي‌ آپلاستيک‌ و سايراختلالات‌ خوني‌ که‌ وابسته‌ به‌ دوز هستند،گردد.

• عوارض‌ جانبي‌: اختلالات‌ خوني‌ از جمله‌آنمي‌آپلاستيک‌ به‌طور برگشت‌پذير يابرگشت‌ناپذير، نوريت‌ محيطي‌، نوريت ‌بينايي‌، اريتم‌ مولتي‌ فرم ‌، تهوع‌ ، استفراغ‌ ، اسهال ‌، التهاب‌ دهان ‌، التهاب‌ زبان‌ ، پيدايش‌هموگلوبين‌ در ادرار شبانه‌ از عوارض‌گزارش‌ شده‌ اين‌ دارو هستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: فنوباربيتال‌ و ريفامپين‌متابوليسم‌ کلرامفنيکل‌ را تسريع‌ مي‌کنند.کلرامفنيکل‌ اثر داروي‌ ضد انعقاد وارفارين‌و داروهاي‌ کاهنده‌ قند خون‌ گروه‌سولفونيل‌ اوره‌ را افزايش‌ مي‌دهد و موجب‌افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ فني‌توئين‌ وافزايش‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌ با اين‌ دارومي‌گردد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ دوره‌ درمان‌ داروبايد به‌ اندازه‌اي‌ باشد که‌ ضمن‌ درمان‌بيماري‌، عوارض‌ دارو بروز نکنند.

۲ ـ کلرامفنيکل‌ خوراکي‌ را بهتر است‌ با يک‌ليوان‌ آب‌ با معده‌ خالي‌ (يک‌ ساعت‌ قبل‌ يادو ساعت‌ بعد از غذا) مصرف‌ کرد.

۳ ـ به‌ علت‌ احتمال‌ بروز اختلالات‌ خوني‌،توصيه‌ مي‌شود بيمار به‌طور منظم‌ به‌پزشک‌ مراجعه‌ نمايد.

• مقدار مصرف‌:

خوراکي‌ و تزريقي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ کلرامفنيکل‌ ازراه‌ خوراکي‌، تزريق‌ وريدي‌ يا انفوزيون‌۵۰mg/kg/day در ۴ مقدار منقسم‌ است‌ که‌اين‌ مقدار استثنائا در عفونتهاي‌ شديد(مانند سپتي‌ سمي‌ و مننژيت‌) ممکن‌ است‌ تا دو برابر افزايش‌ يابد ، مشروط بر اينکه‌ دراولين‌ فرصت‌ ممکن‌ از نظر باليني ‌، مقدار مصرف‌ دارو کاهش‌ داده‌ شود.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌ در درمان‌ اپي‌گلوتيت‌ ناشي‌ از هموفيلوس‌ و مننژيت‌ چرک‌زا ۱۰۰mg/kg/day ـ ۵۰ در مقادير منقسم ‌است‌ که‌ بايد در اولين‌ فرصت‌ ممکن‌ از نظرباليني‌ کاهش‌ داده‌ شود. اين‌ دارو درنوزادان‌ با سن‌ کمتر از ۲ هفته‌،۲۵mg/kg/day در ۴ مقدار منقسم‌ و درکودکان‌ با سن‌ ۲ هفته‌ تا يکسال‌،۵۰mg/kg/day در ۴ مقدار منقسم‌ مصرف‌مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule or Tablet: 250mg (For Injection : 1g (as sodium succinate (Suspension : 150mg/5ml (as palmitate

 


سيپروفلوکساسين CIPROFLOXACIN 

 

• موارد مصرف‌: سيپروفلوکساسين‌ دردرمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از باکتري هاي‌ گرم‌منفي ‌(شامل‌ سالمونلا، شيگلا، کمپيلوباکتر ، نيسريا و پسودوموناس‌) مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارو داراي‌ اثرات‌ متوسط بر عليه ‌باکتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ (شامل‌استرپتوکوکوس‌ پنوموني‌ واسترپتوکوکوس‌ فکاليس‌) مي‌باشد. کاربرداصلي‌ دارو، در درمان‌ عفونتهاي‌ تنفسي ‌(به‌جز عفونت‌ ناشي‌ از استرپتوکوکوس‌ پنومونيه‌)، عفونت‌ مجاري‌ ادراري‌،عفونتهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ (از جمله‌ تب‌تيفوئيد)، سوزاک‌ و سپتي‌ سمي‌ ناشي‌ ازميکروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ مي‌باشد.

• مکانيسم‌ اثر: سيپروفلوکساسين‌ ازمشتقات‌ فلوروکينولون‌ها ، يک‌ ترکيب ‌باکتريسيد است‌ که‌ از طريق‌ مهار آنزيم ‌DNA ژيراز ، دوباره‌سازي‌، ترجمه‌ و ترميم ‌DNA باکتري‌ را مهار مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما جذب‌ آن‌ درحضور غذا به‌ تاخير مي‌افتد. پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در کودکان‌ ونوجوانان‌ به‌ دليل‌ خطر بروز آرتروپاتي‌نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در مواردزير بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد: بيماران‌ مبتلا به‌ کمبود G6PD، صرع‌ ياداراي‌ سابقه‌ صرع‌، عيب‌ کار کبد يا کليه‌.

۲ ـ مشتقات‌ کينولون‌ها ممکن‌ است‌ موجب ‌بروز تشنج‌ در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ تشنج‌ يا ساير بيماران‌ شوند.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌ کينولون‌ها عبارتند از تهوع ‌، استفراغ‌ ، دردشکم‌ ، اسهال ‌، سردرد ، سرگيجه ‌، اختلال‌ درخواب‌ ، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاکسي‌، حساسيت‌ به‌ نور ، افزايش ‌اوره‌ و کرآتينين‌ خون ‌، اختلالات‌ گذرا در آنزيم‌هاي‌ کبد و بيلي‌روبين‌، درد عضلات‌ و مفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ و تغيير در غلظت ‌پروترومبين‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممکن‌است‌ افزايش‌ يابد . داروهاي‌ آنتي‌اسيد و مواد جاذب‌، جذب‌ اين‌ دارو را کاهش ‌مي‌دهند. اثر وارفاين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با سيپروفلوکساين‌ افزايش‌مي‌يابد . کينولون‌ها اثر ضد ديابت‌ داروهاي ‌سولفونيل‌ اوره‌ يا سميت‌ کليوي ‌سيکلوسپورين‌ را افزايش‌ مي‌دهند . جذب ‌سيپروفلوکساسين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با املاح‌ آهن‌ کاهش‌ مي‌يابد.سيپروفلوکساسين‌ غلظت‌ پلاسمايي‌تئوفيلين‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ اين‌ دارو بايد با مقدار کافي‌ آب‌ مصرف‌ شود و در طول‌ درمان ‌نيز بيمار بايد به‌ اندازه‌ کافي‌ مايعات‌بنوشد. همچنين‌ از قليايي‌ کردن‌ بيش‌ از حدادرار بايد پرهيز کرد، چرا که‌ خطر بروزپيدايش‌ کريستال‌ در ادرار با اين‌ دارو وجود دارد.

۲ ـ در طول‌ مدت‌ مصرف‌ اين‌ دارو در انجام‌کارهايي‌ که‌ به‌ مهارت‌ نياز دارند (به‌ويژه‌رانندگي‌)، بايد احتياط کرد.

۳ ـ اين‌ دارو را بايد با معده‌ خالي‌ مصرف‌کرد.

۴ ـ در صورت‌ بروز هرگونه‌ واکنش‌رواني‌، نورولوژيک‌ يا حساسيت‌ مفرط بامصرف‌ اولين‌ مقدار مصرف‌ دارو، مصرف‌آن‌ را بايد قطع‌ کرد.

• مقدار مصرف‌:

خوراکي‌: در بزرگسالان‌ و کودکان‌ با سن‌ بيش‌ از ۱۲ سال‌، در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌تنفسي‌ ۷۵۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز ، در درمان‌ عفونت هاي‌ مجاري‌ ادرار ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز (۱۰۰ ميلي‌ گرم‌ دوبار در روز به‌ مدت‌ ۳ روز در سيستيت‌ حاد در زنان‌)، در درمان‌ سوزاک‌ ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ به‌ صورت‌مقدار واحد در صورت‌ وجود عفونت‌مقاوم‌، ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌) در درمان‌ عفونت‌ پسودومونايي‌ مجاري‌ تنفسي‌تحتاني‌ در فيبروز سيستيک‌، ۷۵۰ ميلي‌گرم‌ دو بار در روز و در ساير عفونت ها ۷۵۰ ـ ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ دوبار در روز مصرف‌مي‌شود.

تزريقي‌: مقدار ۴۰۰ ـ ۲۰۰ ميلي‌ گرم‌ دوبار، در طول ‌۶۰ ـ ۳۰ دقيقه‌ (در عفونت‌ پسودومونايي ‌مجاري‌ تنفسي‌ تحتاني‌ ۴۰۰ ميلي‌ گرم‌ دوبار در روز) انفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود . اين‌ مقدار در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار ۱۰۰ ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز و در درمان ‌سوزاک‌ ۱۰۰ ميلي‌ گرم‌ يکبار در روزمي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: (Film Coated Tablet: 250mg, 500mg (asHCl (Infusion: 200 mg/100ml (as lactate

 


کليندامايسين CLINDAMYCIN 

 

• موارد مصرف‌: کليندامايسين‌ به‌ دليل‌عوارض‌ جانبي‌ جدي‌ آن‌ موارد مصرف‌محدودي‌ دارد. اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ استافيلوکوکي‌ استخوان‌،مفاصل‌ و پريتونيت‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: کليندامايسين‌ يک‌ آنتي‌بيوتيک‌باکتريواستاتيک‌ است‌ و مانع‌ بيوسنتزپروتئين‌ توسط باکتري‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبي‌ و به‌سرعت‌ از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود وغذا بر روي‌ جذب‌ آن‌ بي‌تاثير است ‌. کليندامايسين‌ پس‌ از جذب‌ به‌ طور گسترده‌ در بافتها و مايعات‌ بدن‌، به‌ويژه‌ استخوانها، صفرا و ادرار منتشر مي‌شود.غلظت‌ سرمي‌ دارو تقريبا ۱ ساعت‌ بعد ازمصرف‌ خوراکي‌ و تا ۳ ساعت‌ بعد ازتزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌عمر دارو ۳ ـ ۲/۴ ساعت‌ است‌ که‌ درصورت‌ عيب‌ کار کليه‌ يا کبد ممکن‌ است ‌افزايش‌ يابد. دفع‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌ وبخشي‌ از دارو از طريق‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ ابتلاي‌ بيماربه‌ اسهال‌ اين‌ دارو نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ ياعلايم‌ کوليت‌ بايد مصرف‌ اين‌ دارو را بلافاصله‌ قطع‌ کرد . همچنين‌ در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ نارسايي‌ کبدي‌ يا کليوي‌ بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ پيگيري‌ کار کبد و کليه‌ در طول‌ درمان‌دراز مدت‌ با اين‌ دارو و نيز در طول‌ درمان‌کودکان‌ ضروري‌ است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: اسهال‌ (که‌ در صورت‌ بروزآن‌ بايد مصرف‌ دارو را قطع‌ کرد)، احساس‌ناراحتي‌ در شکم‌، تهوع‌، استفراغ‌، کوليت‌ناشي‌ از آنتي‌بيوتيک‌، بثورات‌ جلدي‌، يرقان‌و تغيير در پاسخ‌ آزمونهاي‌ کبدي‌، کاهش‌نوتروفيل‌هاي‌ خوني‌، ائوزينوفيلي‌،آگرانولوسيتوز و کاهش‌ پلاکتهاي‌ خون‌بعد از مصرف‌ کليندامايسين‌ گزارش‌شده‌اند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: کليندامايسين‌ اثرداروهاي‌ شل‌ کننده‌ عضلاني‌ غيردپولاريزان‌ را افزايش‌ مي‌دهد. اين‌ دارونسبت‌ به‌ اثرات‌ داروهاي‌ نئوستيگمين‌ وپيريدوستيگمين‌ اثر آنتاگونيستي‌ دارد.مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با اريترومايسين‌و کلرامفنيکل‌ توصيه‌ نمي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌: کپسول‌ دارو بايد همراه‌با غذا يا يک‌ ليوان‌ آب‌ بلعيده‌ شود تا موجب‌تحريک‌ مري‌ نشود.

• مقدار مصرف‌ خوراکي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ کليندامايسين‌از راه‌ خوراکي‌ ۳۰۰ ـ ۱۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ و در عفونتهاي‌ شديد تا ۴۵۰ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ مي‌باشد.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ کليندامايسين‌ ازراه‌ خوراکي‌ در کودکان‌ ۶mg/kg ـ ۳ هر ۶ساعت‌ مي‌باشد.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: کليندامايسين‌ از راه‌ تزريق‌عميق‌ عضلاني‌ يا انفوزيون‌ وريدي‌ به‌مقدار ۲/۷g/day ـ ۰/۶ (در ۴ ـ ۲ مقدارمنقسم‌) مصرف‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار درعفونتهاي‌ مخاطره‌آميز تا ۴/۸g/day نيزافزايش‌ مي‌يابد. مقادير مصرف‌ در يک‌نوبت‌ بيش‌ از ۶۰۰ ميلي‌گرم‌ بايد فقط از راه‌انفوزيون‌ وريدي‌ تزريق‌ شوند که‌ در اين‌صورت‌ نيز مقدار مصرف‌ نبايد از ۱/۲ گرم‌تجاوز کند.کودکان‌: اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ در کودکان‌ با سن‌ بيش‌ از يک‌ ماه‌۴۰mg/kg/day ـ ۱۵ در ۴ ـ ۳ مقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌باشد که‌ اين‌ مقدار در عفونت‌هاي‌ شديد تا ۳۰۰mg/day (بدون‌ درنظر گرفتن‌ وزن‌ بيمار) ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.

• اشکال‌ دارويي‌: (Capsule : 150mg (as HCl (Suspension : 75mg/5ml (as palmitate (Injection : 150mg/ml (as phosphate

 


کوتريموکسازول‌ CO-TRIMOXAZOLE 

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌عنوان‌ داروي‌انتخابي‌ در درمان‌ پنوموني‌ ناشي‌ ازپنوموسيس‌تيس‌ کاريني‌ و نيز درمان ‌توکسوپلاسموز و نوکاردياز و تشديد حاد برونشيت‌ مزمن‌ مصرف‌ ميشود. همچنين،کوتريموکسازول‌ در درمان ‌عفونت هاي‌ مجاري‌ ادرار و عفونت‌ گوش ‌مياني‌ ناشي‌ از ميکروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ در کودکان‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: سولفوناميدها به ‌طور رقابتي ‌يک‌ آنزيم‌ باکتريايي‌ را که‌ مسئول‌ داخل‌کردن‌ اسيد پاراآمينوبنزوئيک‌ درساختمان‌ اسيد دي‌ هيدروفوليک‌ است ‌، مهار مي‌کنند. تري‌متوپريم‌ با اتصال‌ به ‌آنزيم‌ دي‌ هيدروفولات‌ ردوکتاز باکتري ‌، آن‌ را به ‌طور قابل‌ برگشت‌ مهار مي‌نمايد.

• فارماکوکينتيک‌: سولفامتوکسازول‌ به‌آهستگي‌ و تقريبا به‌طور کامل‌ از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود. تري‌متوپريم‌ نيز بخوبي‌ از راه‌ دستگاه‌ گوارش‌ جذب ‌مي‌شود. هر دو دارو به‌طور گسترده‌ در بافتها منتشر مي‌شوند. دفع‌ هر دو داروعمدتا کليوي‌ است‌. نيمه‌ عمرسولفامتوکسازول‌ ۱۲ – ۶ ساعت‌ و نيمه‌عمر تري‌متوپريم‌ ۱۰ ـ ۸ ساعت‌ است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت ‌ابتلاي‌ بيمار به‌ نارسايي‌ کبدي‌ يا کليوي‌ وپورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ کوتريموکسازول‌ در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ کار کليه‌ يا کبد،اختلالات‌ خوني‌، کمبود G6PD و درسالخوردگان‌ بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ در طول‌ درمان‌ درازمدت‌ باکوتريموکسازول‌، انجام‌ آزمون‌ شمارش‌سلولهاي‌ خون‌ به‌طور منظم‌ توصيه‌مي‌شود.

۳ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در نوزادان‌ با سن ‌کمتر از ۶ هفته‌ توصيه‌ نمي‌شود (مگر در پيشگيري‌ يا درمان‌ پنوموني‌ ناشي‌ ازپنوموسيس‌ تيس‌).

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، بثورات‌جلدي‌ (از جمله‌ سندرم‌ استيونس‌ جانسون‌، نکروليزسمي‌ اپيدرم‌ وحساسيت‌ به‌ نور که‌ در اين‌ موارد بايدمصرف‌ دارو را فورا قطع‌ کرد)، اختلالات‌خوني‌ (شامل‌ کاهش‌ نوتروفيلها و پلاکت‌هاي‌ خون‌، ترومبوسيتوپني‌ ، بندرت ‌آگرانولوسيتوز و پورپورا که‌ در اين‌ موارد بايد مصرف‌ دارو را فورا قطع‌ کرد) و بندرت‌ واکنش‌هاي‌ آلرژيک ‌، اسهال ‌، التهاب‌زبان ‌، استوماتيت‌، بي‌اشتهايي‌، دردمفاصل‌، درد عضلات‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ کوتريموکسازول‌ با تيوپنتال‌، وارفارين‌ و داروهاي‌ ضد ديابت‌ گروه ‌سولفونيل‌ اوره‌، اثر اين‌ داروها افزايش ‌مي‌يابد. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ اين ‌دارو با فني‌توئين‌ ، پيريمتامين‌ ومتوترکسات‌ اثر ضد فولات‌ اين‌ داروها افزايش‌ مي‌يابد. خطر بروز سميت‌ کليوي‌ناشي‌ از سيکلوسپورين‌ در صورت ‌مصرف‌ همزمان‌ با کوتريموکسازول‌ افزايش‌ مي‌يابد. اثر اين‌ دارو توسط پتاسيم‌آمينوبنزوات‌ (PABA) کاهش‌ مي‌يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌دارو بيمار بايد مايعات‌ به‌ اندازه‌ کافي‌دريافت‌ کند.

۲ ـ احتمال‌ بروز واکنش‌هاي‌ حساسيت‌ به ‌نور در بيماران‌ وجود دارد. بيمار بايد از قرار گرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌ خودداري‌ کند.

۳ ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ بايد احتياط کرد.

۴ ـ در صورت‌ بروز اختلالات‌ خوني‌ يابثورات‌ جلدي‌، بايد بلافاصله‌ مصرف‌ دارو را قطع‌ کرد.

• مقدار مصرف‌ خوراکي‌:

بزرگسالان‌: به‌صورت‌ خوراکي‌ ۲ قرص‌هر ۱۲ ساعت‌ است‌ که‌ در عفونتهاي‌ شديدتا ۳ قرص‌ هر ۱۲ ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. درصورتي‌ که‌ طول‌ درمان‌ بيش‌ از ۱۴ روزباشد، اين‌ مقدار يک‌ قرص‌ هر ۱۲ ساعت‌مي‌باشد. کوتريموکسازول‌ در درمان‌پنوموني‌ ناشي‌ از پنوموسيس‌ تيس‌ کاريني‌به‌ مقدار ۱۲۰mg/kg/day در ۴ ـ ۲ دوزمنقسم‌ به‌ مدت‌ ۱۴ روز مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: به‌صورت‌ خوراکي‌ هر ۱۲ساعت‌،در کودکان‌ با سن‌ ۶ هفته‌ تا ۵ ماه‌يک‌ قرص‌ کودکان‌، در کودکان‌ ۶ ماه‌ تا ۵سال‌ ۲ قرص‌ کودکان‌ و در کودکان‌ ۱۲ ـ ۶سال‌ ۳ قرص‌ کودکان‌ مصرف‌ ميشود.

تزريقي‌: بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ کوتريموکسازول‌از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ ۹۶۰ ميلي‌گرم‌ (حاوي‌۸۰۰ ميليگرم‌ سولفامتوکسازول‌ و ۱۶۰ميلي‌گرم‌ تري‌متوپريم‌) هر ۱۲ ساعت‌ مي‌باشدکه‌ اين‌ مقدار در عفونتهاي‌ شديد تا ۱/۴۴ گرم‌ هر۱۲ ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. کوتريموکسازول‌ در درمان‌ پنوموني‌ناشي‌ از پنوموسيس‌ تيس‌ کاريني‌، از راه‌خوراکي‌ يا انفوزيون‌ وريدي‌ به‌ مقدار۱۲۰mg/kg/day در ۴ ـ ۲ مقدار منقسم‌ براي‌۱۴ روز مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: کوتريموکسازول‌ از راه‌انفوزيون‌ وريدي‌ در کودکان‌ به‌ مقدار۳۶mg/kg/day در ۲ مقدار منقسم‌ مصرف‌مي‌شود که‌ در عفونتهاي‌ شديد اين‌ مقداربه‌ ۵۴mg/kg/day افزايش‌ مي‌يابد.

• اشکال‌ دارويي‌: For Infusion: (Sulfamethoxazole 400mg+ Trimethoprim 80mg) / 5ml Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole100mg + Trimethoprim 20mg Suspension: (Sulfamethoxazole 200mg+ Trimethoprim 40mg) / 5ml Tablet: Sulfamethoxazole 400mg +Trimethoprime 80mg

 


اريترومايسين‌ ERYTHROMYCIN 

 

• موارد مصرف‌: اريترومايسين‌ به‌ عنوان ‌جايگزين‌ پني‌سيلينها در بيماراني‌ که‌ به‌ اين ‌داروها حساسيت‌ مفرط دارند، مصرف‌ مي‌شود. همچنين‌ ، اريترومايسين‌ در درمان ‌آنتريت‌ ناشي‌ از کامپيلوباکتر، پنوموني‌، بيماري‌ لژيونر ، سيفليس ‌، التهاب‌ غيرگنوکوکي‌ پيشابراه ‌، التهاب‌ مزمن‌پروستات‌ ، آکنه‌ ولگاريس‌ و براي‌ پيشگيري‌از ديفتري‌ و سياه‌ سرفه‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اريترومايسين‌ يک‌آنتي‌بيوتيک‌ ماکروليد باکتريواستاتيک‌ باطيف‌ اثر ضد باکتري‌ شبيه‌ به‌پني‌سيلين‌هاست‌. اين‌ دارو از طريق‌ پيوند با ريبوزوم‌هاي‌ باکتريايي‌ مانع‌ بيوسنتز پروتئين‌هاي‌ موجود در باکتري‌ و توقف‌رشد آن‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما در برابر اسيدمعده‌ ناپايدار است‌. فراهمي‌ زيستي‌ اين‌دارو بسته‌ به‌ نوع‌ استرآن‌ ۶۵ ـ ۳۰ درصداست‌. پس‌ از جذب‌ به‌طور گسترده‌ دربافتها و مايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ کبدي‌ و دفع‌ آن‌ نيز عمدتا ازطريق‌ ترشح‌ در صفرا است‌. اوج‌ غلظت‌سرمي‌ اريترومايسين‌ بسته‌ به‌ نوع‌ استر آن ‌۴ ـ ۲ ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ خوراکي‌حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر اين‌ دارو ۲ ـ ۱/۵ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ممکن‌ است‌ تا ۵ ساعت‌ نيز افزايش‌ يابد.

• هشدارها: در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به ‌نارسايي‌ کبدي‌ يا کليوي‌، تاکي‌کاردي‌ بطني ‌و پورفيري‌، با احتياط فراوان‌ مصرف‌شود.

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، احساس‌ناراحتي‌ در شکم‌، اسهال‌، کهير، بثورات‌جلدي‌ و ساير واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌، کاهش‌برگشت‌پذير قدرت‌ شنوايي‌ در صورت‌مصرف‌ مقادير زياد دارو، يرقان‌ انسدادي‌و عوارض‌ قلبي‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: غلظت‌ سرمي‌ديسوپيراميد در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با اريترومايسين‌ افزايش‌ مي‌يابد و ممکن‌است‌ موجب‌ بروز مسموميت‌ و آريتمي‌شود. اثر وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با اريترومايسين‌ ممکن‌ است‌افزايش‌ يابد. اريترومايسين‌ متابوليسم‌کاربامازپين‌، بروموکريپتين‌،تئوفيلين‌ وسيکلوسپورين‌ را مهار مي‌کند و ممکن‌است‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ اين‌داروها گردد. اريترومايسين‌ متابوليسم‌ترفنادين‌ را نيز مهار مي‌کند و خطر بروزآريتمي‌ در بيمار را افزايش‌ مي‌دهد (ازمصرف‌ همزمان‌ اين‌ دو دارو بايدخودداري‌ کرد). اثر ديگوکسين‌ بر قلب‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اريترومايسين‌ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. غلظت‌ سرمي‌اريترومايسين‌ توسط سايمتيدين‌ افزايش ‌مي‌يابد و اين‌ موضوع‌ احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ و مسموميت ‌، به‌ويژه‌ ناشنوايي‌ ناشي‌ از اريترومايسين‌ راافزايش‌ مي‌دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌: اريترومايسين‌ و مشتقات‌ خوراکي‌ آن‌ را بهتر است‌ با معده ‌خالي‌ مصرف‌ کرد. اما در صورت‌ بروز تحريک‌ گوارشي‌ مي‌توان‌ دارو را با غذا مصرف‌ نمود.

• مقدار مصرف‌:

خوراکي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ در بزرگسالان‌ و کودکان‌ با سن‌بيش‌ از ۸ سال‌ ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ساعت‌ يا ۱ ـ ۰/۵ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ وحداکثر تا ۴g/day در عفونتهاي‌ شديدمي‌باشد. مقدار مصرف‌ اريترومايسين‌ دردرمان‌ مراحل‌ اوليه‌ سيفليس‌ ۵۰۰ ميلي‌گرم‌هر ۶ ساعت‌ براي‌ مدت‌ ۲۱ ـ ۱۴ روزمي‌باشد.

کودکان‌: اين‌ دارو در کودکان‌ با سن‌ کمتراز ۲ سال‌ به‌ مقدار ۱۲۵ ميلي‌گرم‌ هر ۶ساعت‌ و در کودکان‌ ۸ ـ ۲ سال‌ به‌ مقدار۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ مصرف‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ در عفونتهاي‌ شديدممکن‌ است‌ تا دو برابر افزايش‌ يابد. تزريقي‌: در عفونتهاي‌ شديد، دربزرگسالان‌ و کودکان‌ ۵۰mg/kg/day از راه‌انفوزيون‌ مداوم‌ وريدي‌ يا در مقادير منقسم‌ هر ۶ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود . در عفونت هاي‌ خفيف ‌، ۲۵mg/kg/day انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (Film Coated Tablet : 200mg, 400mg (asEthylsuccinate (For Suspension : 200mg/ 5ml (asEthylsuccinate (For Injection : 1g (as lactobionate

 


فورازوليدون‌ FURAZOLIDONE 

 

• موارد مصرف‌: فورازوليدون‌ در درمان‌ وبا، اسهال‌ باکتريايي‌ (ناشي‌ ازارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ از جمله‌ گونه‌هاي‌سالمونلا، شيگلا، استافيلوکوک‌،اشريشياکلي‌، گونه‌هاي‌ پروتئوس ‌، کامپيلوباکتر و انتروباکتر) و ژياردياز مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو در کار چندين‌ آنزيم‌ باکتريايي‌ تداخل‌ مي‌کند. فورازوليدون‌فلور ميکروبي‌ روده‌ را برهم‌ نمي‌زند و موجب‌ رشد قارچها نيز نمي‌شود. اين‌ دارو آنزيم‌ مونوآمين‌ اکسيداز را نيز مهارمي‌کند. • فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ خوب‌ است‌. دفع‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌ و مقداري‌ نيز در مدفوع‌ دفع ‌مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در نوزادان‌ باسن‌ کمتر از يک‌ ماه‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ کمبود G6PD بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: فورازوليدون‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ بروز آنمي‌ هموليتيک‌ خفيف‌ و برگشت ‌پذير در بيماران‌ مبتلا به‌ کمبود G6PD شود که‌ در اين‌ صورت‌ مصرف ‌دارو بايد قطع‌ شود . همچنين‌ ، واکنشهاي‌ حساسيت‌ مفرط (شامل‌ تب‌، خارش‌، دردمفاصل‌، بثورات‌ جلدي‌ يا قرمزي‌ پوست‌،کاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد خون ‌، اختلالات‌گوارشي‌ (درد شکم‌، اسهال‌، تهوع‌ واستفراغ‌) و سردرد با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ براي‌ کاهش‌ تحريک‌گوارشي‌، مي‌توان‌ اين‌ دارو را با غذامصرف‌ نمود.

۲ ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو، از مصرف‌فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ الکل‌ بايد خودداري‌کرد.

۳ ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو و تا دو هفته‌بعد از قطع‌ مصرف‌ آن‌، از مصرف‌ غذاهاي‌حاوي‌ تيرامين‌ و آمين‌هاي‌ محرک‌،داروهاي‌ کاهنده‌ اشتها، قرص‌سرماخوردگي‌ و داروهاي‌ ضد سرفه‌، مگربا تجويز پزشک‌، بايد پرهيز کرد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو ۱۰۰ميلي‌گرم‌ چهار بار در روز براي‌ ۷ ـ ۵ روز (در درمان‌ ژياردياز ۱۰ ـ ۷ روز) است‌.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ فورازوليدون‌ در کودکان‌ با سن‌ بيش‌ از يک‌ ماه‌ ۱/۲۵mg/kg چهار بار در روز براي‌ ۷ ـ ۵ روز (دردرمان‌ ژياردياز ۲mg/kg ـ ۱/۲۵ چهار باردر روز براي‌ ۱۰ ـ ۷ روز ) مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Suspension: 50mg / 15ml Tablet: 100mg

 


مترونيدازول‌ METRONIDAZOLE 

 

• موارد مصرف‌: مترونيدازول‌ در درمان‌عفونتهاي‌ بيهوازي‌ (از جمله‌ عفونتهاي‌دندان‌) و عفونتهاي‌ تک‌ ياخته‌اي‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌ واژينوزباکتريايي‌ ناشي‌ از هموفيلوس‌ يا گاردنلا ياکورينه‌ باکتريوم‌، واژينيت‌ غير اختصاصي‌و واژينوز بيهوازي‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: مترونيدازول‌، پس‌ از جذب‌توسط ميکروارگانيسم‌ها احيا و به‌ يک‌ترکيب‌ سمي‌ تبديل‌ مي‌شود که‌ با پيونديافتن‌ به‌ DNA موجب‌ توقف‌ ساخت‌ آن‌ ومرگ‌ سلول‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود و در اغلب‌ مايعات‌ وترشحات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. غلظت‌سرمي‌ دارو ۲ ـ ۱ ساعت‌ پس‌ از مصرف‌خوراکي‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌ عمرمترونيدازول‌ در بزرگسالان‌ ۱۲ ـ ۶ ساعت‌است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کبد به‌ ۲۹ ـ ۱۰ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌ و تا ۱۵ درصد از دارو ممکن‌است‌ از راه‌ مدفوع‌ دفع‌ شود. حدود ۲۰% ازدارو بعد از مصرف‌ واژينال‌ به‌صورت‌سيستميک‌ جذب‌ مي‌شود.

• هشدارها: در صورت‌ وجود عيب‌ کار کبد وآنسفالوپاتي‌ کبدي‌، مصرف‌ اين‌ دارو بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد.

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، طعم‌ بددهان‌، زبري‌ زبان‌، اختلالات‌ گوارشي‌،بثورات‌ جلدي‌، کهير و آنژيوادم ‌، بندرت‌ خواب ‌آلودگي ‌، سردرد ، سرگيجه‌ ، آتاکسي‌ ، تيره‌ شدن‌ ادرار ، خارش‌، درد هنگام‌آميزش‌، ترشحات‌ غليظ سفيدرنگ‌ ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر وارفارين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اين‌ دارو ممکن ‌است‌ افزايش‌ يابد. مترونيدازول‌ متابوليسم ‌فني‌ توئين‌ را مهار مي‌کنند و غلظت ‌پلاسمايي‌ اين‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهند. فنوباربيتال‌، متابوليسم‌ مترونيدازول‌ را افزايش‌ و غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ را کاهش‌مي‌دهد. مترونيدازول‌ متابوليسم ‌فلوئورواوراسيل‌ را مهار مي‌کند و احتمال ‌مسموميت‌ با اين‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهد . همچنين‌، مسموميت‌ با ليتيم‌ با مصرف ‌همزمان‌ مترونيدازول‌ گزارش‌ شده‌ است‌. واکنش‌ شبه‌ دي‌ سولفيرام‌ با مصرف ‌همزمان‌ مترونيدازول‌ و فرآورده‌هاي ‌حاوي‌ الکل‌ ممکن‌ است‌ بروز کند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ پيگيري‌ وضعيت‌باليني‌ و آزمايشگاهي‌ بيمار در صورتي‌ که‌طول‌ دوره‌ درمان‌ از ۱۰ روز تجاوز کند،توصيه‌ مي‌شود.

۲ ـ در صورت‌ بروز تحريک‌ گوارشي‌،مترونيدازول‌ را مي‌توان‌ با غذا مصرف‌کرد.

۳ ـ مترونيدازول‌ تزريقي‌ فقط بايد به‌ صورت‌ انفوزيون‌ آهسته‌ وريدي ‌مصرف‌ شود که‌ در اين‌ صورت‌ انفوزيون ‌محلولها يا سرم‌هاي‌ ديگر بايد قطع‌ شود.

۴ ـ شستن‌ دستها قبل‌ و بعد از استعمال‌واژينال‌ دارو توصيه‌ مي‌شود. همچنين‌رعايت‌ اصول‌ بهداشتي‌ براي‌ جلوگيري‌ ازبروز مجدد عفونت‌ ضروري‌ است‌.

۵ ـ در صورت‌ بروز حساسيت‌ يا تحريک‌،مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.

۶ ـ در صورت‌ مصرف‌ شکل‌ واژينال‌ اين ‌دارو در درمان‌ تريکوموناز ، استفاده‌ ازکاندوم‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از بروز مجددعفونت‌ ضروري‌ است‌. ممکن‌ است‌ به ‌طور همزمان‌ مردان‌ نيز به‌ مصرف‌ اين‌ دارو نيازداشته‌ باشند.

۷ ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ يا منگي‌ با مصرف‌ شکل‌ واژينال‌ دارو بايد احتياط نمود.

۸ ـ در طول‌ مصرف‌ شکل‌ واژينال‌ اين‌دارو، به‌ منظور پيشگيري‌ از عفونت ‌متقاطع‌ ، عفونت‌ مجدد يا رقيق‌ شدن‌ دوزدارو، بايد از مقاربت‌ جنسي‌ خودداري ‌نمود.

• مقدار مصرف‌:

خوراکي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد باکتري‌سيستميک‌ در عفونتهاي‌ بيهوازي‌ مقدار۷/۵mg/kg حداکثر تا يک‌ گرم‌ هر ۶ ساعت‌به‌ مدت‌ ۷ روز يا بيشتر مصرف‌ مي‌شود . در التهاب‌ روده‌، ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ چهار باردر روز، در کوليت‌ ناشي‌ از آنتي‌ بيوتيک ‌۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ ۴ ـ ۳ بار در روز ، درگاستريت‌ و زخم‌ دوازدهه‌ ناشي‌ از هليکوباکترپيلوري‌ به‌ عنوان‌ درمان‌ کمکي ‌۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ ۳ بار در روز به‌ همراه‌ سايرآنتي‌ بيوتيکهاي‌ خوراکي‌ و در درمان ‌واژينوز باکتريايي ‌، ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ ۲ بار درروز براي‌ ۷ روز مصرف‌ مي‌شود . به ‌عنوان‌ ضد تک‌ ياخته‌ در آميبياز ۷۰۰ ـ ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ ۳ بار در روز براي‌ ۱۰ ـ ۷ روز، در بالانتيديوز ۷۵۰ ميلي‌ گرم‌ ۳ بار در روز براي‌ ۵ يا ۶ روز ، در ژياردياز ۲ گرم‌ يکبار در روز براي‌ ۳ روز يا ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ ۳ بار در روز به‌ مدت‌ ۷ ـ ۵ روز و در درمان‌ تريکوموناز ۲ گرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد، يک‌ گرم‌ ۲ بار در روزبه‌ مدت‌ يک‌ روز يا ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ ۳ بار درروز به‌ مدت‌ ۷ روز مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌ ضد باکتري‌ درعفونتهاي‌ بيهوازي‌ ۷/۵mg/kg هر ۶ ساعت‌يا ۱۰mg/kg هر ۸ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.به‌عنوان‌ ضد تک‌ ياخته‌ در درمان‌ آميبياز۱۶/۷mg/kg ـ ۱۱/۶، سه‌ بار در روز به‌ مدت‌۱۰ روز، در بالانتيديوز ۱۶/۷mg/kg ـ ۱۱/۶سه‌ بار در روز به‌ مدت‌ ۵ روز، در ژياردياز۵mg/kg سه‌ بار در روز به‌ مدت‌ ۷ ـ ۵ روز ودر درمان‌ تريکوموناز ۵mg/kg سه‌ بار درروز به‌ مدت‌ ۷ روز مصرف‌ مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: به ‌عنوان‌ ضد باکتري ‌سيستميک‌ در عفونتهاي‌ بي‌ هوازي‌ ابتدا ۱۵mg/kg و سپس‌ ۷/۵mg/kg تا حداکثر يک‌گرم‌، هر ۶ ساعت‌ به‌ مدت‌ ۷ روز يا بيشترانفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري ‌از عفونت‌ در اعمال‌ جراحي‌، ۱۵mg/kg يک‌ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ جراحي‌ و ۷/۵mg/kg 6و ۱۲ ساعت‌ پس‌ از مقدار اوليه‌، انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد تک‌ ياخته‌ دردرمان‌ آميبياز، ۷۵۰ ـ ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۸ساعت‌ به‌ مدت‌ ۱۰ ـ ۵ روز انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود.

کودکان‌: به ‌عنوان‌ ضد باکتري‌ سيستميک ‌در عفونتهاي‌ بي‌ هوازي ‌، در نوزادان‌نورس‌، mg/kg 15 به‌عنوان‌ مقدار اوليه‌ و سپس‌ ۷/۵mg/kg هر ۱۲ ساعت‌، ۴۸ ساعت‌پس‌ از مقدار مصرف‌ اوليه‌، انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود. در نوزادان‌ کامل ‌، ۱/۵mg/kg به‌عنوان‌ مقدار شروع‌ و سپس‌۷/۵mg/kg هر ۱۲ ساعت‌، ۲۴ ساعت‌ پس‌ ازمقدار مصرف‌ اوليه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود. در نوزادان‌ با سن‌ ۷ روز و بزرگتر ، مقدار ۱۵mg/kg به‌ عنوان‌ مقدار شروع‌ و سپس‌ ۷/۵mg/kg هر ۶ ساعت‌ از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ مصرف‌مي‌شود.

واژينال‌: در واژينوز باکتريايي‌ يا تريکوموناز،۵۰۰mg هر شب‌ به‌ مدت‌ ۱۰ يا ۱۲ روزمتوالي‌ از راه‌ واژينال‌ مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Infusion : 500mg/ 100ml Tablet: 250mg (Oral Suspension: 125mg / 5ml (asBenzoate Ovule: 500mg Vaginal Tablet: 500mg

 


اسيد ناليديکسيک‌ NALIDIXIC ACID 

 

• موارد مصرف‌: اسيد ناليديکسيک‌ در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار مصرف‌مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اسيد ناليديکسيک‌ از مشتقات‌کينولون‌هاست‌ که‌ از طريق‌ مهار ساخت ‌DNA باکتريايي‌ اثر خود را اعمال‌ مي‌کند . مقاومت‌ به‌ اين‌ دارو در طول‌ درمان‌ به‌سرعت‌ بروز مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ سريع‌ و تقريبا کامل‌ است‌. اين‌ داروو متابوليت‌هاي‌ فعال‌ آن‌ در اغلب‌ بافتهاي‌بدن‌ به‌ويژه‌ در کليه‌ و در ادرار منتشرمي‌شوند. اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو ۲ ـ ۱ ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌عمر سرمي‌ دارو ۲/۵ ـ ۱/۱ ساعت‌ است‌ که ‌در بيماران‌ سالخورده‌ تا ۱۱/۵ ساعت‌ و دربيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ تا ۲۱ ساعت‌ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ پورفيري‌ يا سابقه‌ ابتلا به‌اختلالات‌ تشنجي‌ و همچنين‌ در کودکان‌ باسن‌ کمتر از ۳ ماه‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌کمبود G6PD بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

۲ ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو بيمار بايد ازقرار گرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌پرهيز کند.

۳ ـ در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو در صورتي‌که‌ مدت‌ درمان‌ از ۲ هفته‌ بيشتر شود، انجام‌آزمونهاي‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌ و کارکبد توصيه‌ مي‌شود.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌ کينولون‌ها عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌ ، دردشکم ‌، اسهال‌، سردرد، سرگيجه‌، اختلال‌ درخواب‌، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاکسي‌، حساسيت‌ به‌ نور، افزايش‌اوره‌ و کرآتينين‌ خون‌، اختلالات‌ گذرا درآنزيم‌هاي‌ کبد و بيلي‌روبين ‌، درد عضلات‌ ومفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ (شامل‌ائوزينوفيلي‌، کاهش‌ پلاکت‌هاي‌ خون‌،کاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد خون‌ و تغيير درغلظت‌ پروترومبين‌).

• تداخل‌هاي‌ دارويي ‌: در صورت‌ مصرف ‌همزمان‌ کينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب ‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممکن‌ است‌افزايش‌ يابد. آنتي‌اسيدها و مواد جاذب‌ جذب‌اين‌ دارو را کاهش‌ مي‌دهند. اثر وارفارين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اسيدناليديکسيک‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد.کينولون‌ها اثر ضد ديابت‌ داروهاي‌سولفونيل‌ اوره‌ را افزايش‌ مي‌دهند. سميت‌کليوي‌ سيکلوسپورين‌ توسط اين‌ دارو افزايش‌ مي‌يابد. سميت‌ ملفالان‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اين‌ دارو افزايش‌ مي‌يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بيمار بايد از قرارگرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌خودداري‌ کند.

۲ ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد يا هرگونه‌اختلال‌ در بينايي‌، سرگيجه‌ يا خواب‌آلودگي‌ بايد احتياط کرد.

۳ ـ اين‌ دارو موجب‌ بروز پاسخ‌ مثبت‌ کاذب‌در آزمون‌ گلوکز ادرار با استفاده‌ از مواداحيا کننده‌ مي‌شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ : مقدار ۱ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ براي ‌۷ روز مصرف‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار دردرمان‌ عفونت‌هاي‌ مزمن‌ به‌ ۵۰۰ ميلي‌گرم‌هر ۶ ساعت‌ کاهش‌ مي‌يابد.

کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ بيشتر از ۳ ماه‌حداکثر تا ۵۰mg/kg/day در مقادير منقسم ‌مصرف‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار در درمان‌دراز مدت‌ به‌ ۳۰mg/kg/day کاهش‌ مي‌يابد.

• اشکال‌ دارويي‌: Suspension: 60mg/ml Tablet: 500mg

 


نيتروفورانتوئين‌ NITROFURANTOIN 

 

• موارد مصرف‌: نيتروفورانتوئين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسدنيتروفورانتوئين‌ با دخالت‌ در کارآنزيم‌هاي‌ باکتريايي‌، بسته‌ به‌ غلظت‌، باعث‌توقف‌ رشد يا مرگ‌ باکتري‌ شود.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو متغير است‌.فراهمي‌ زيستي‌ آن‌ در حضور غذا افزايش‌مي‌يابد. غلظت‌ دارو در ادرار و کليه‌ها زيادو در سرم‌ خيلي‌ کم‌ است‌. نيمه‌ عمر اين‌دارو ۱ ـ ۰/۳ ساعت‌ است‌. اين‌ دارو عمدتا از راه‌ کليوي‌ دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در عيب‌ کارکليه‌، نوزادان‌ با سن‌ کمتر از ۳ ماه‌، کمبودG6PD و پورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها: اين‌ دارو در موارد زير بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود: کم‌ خوني‌، ديابت‌، عدم‌ تعادل‌الکتروليت‌ها، کمبود ويتامين‌ B و فولات‌،بيماري‌ ريوي‌ و عيب‌ کار کبد و نوروپاتي‌محيطي‌ يا استعداد ابتلاي‌ به‌ آن‌.

• عوارض‌ جانبي‌: بي‌اشتهايي‌، تهوع‌، استفراغ‌و اسهال‌، واکنش‌هاي‌ حاد و مزمن‌ ريوي‌ ونوروپاتي‌ محيطي‌ از عوارض‌ اين‌ داروهستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: آنتي‌ اسيدها و موادجاذب‌، جذب‌ اين‌ دارو را کاهش‌ مي‌دهند.مصرف‌ همزمان‌ نيتروفورانتوئين‌ باپروبنسيد، به‌ دليل‌ کاهش‌ دفع‌ توبولي‌،ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز مسموميت‌ بانيتروفورانتوئين‌ شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌موجب‌ پاسخ‌ مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ گلوگزادرار شود.

۲ ـ رنگ‌ ادرار بيمار ممکن‌ است‌ به‌ زرد تاقهوه‌اي‌ تغيير کند.

۳ ـ بهتر است‌ اين‌ دارو با غذا يا شيرمصرف‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: نيتروفورانتوئين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ حاد بدون‌ عواقب‌ ۵۰ ميلي‌گرم‌هر ۶ ساعت‌ براي‌ ۷ روز مصرف‌ مي‌شود.مقدار مصرف‌ دارو در درمان‌ عفونت‌مزمن‌ شديد و عود کننده‌ ۱۰۰ ميلي‌گرم‌ هر۶ ساعت‌ براي‌ ۷ روز است‌ که‌ در صورت‌بروز تهوع‌ شديد مقدار مصرف‌ را بايدکاهش‌ داد يا مصرف‌ آن‌ را قطع‌ کرد. مقدارمصرف‌ نيتروفورانتوئين‌ براي‌ پيشگيري‌از عفونت‌ ادراري‌ ۱۰ ـ ۵ ميلي‌گرم‌ در شب‌مي‌باشد.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو درکودکان‌ با سن‌ بيش‌ از ۳ ماه‌، در درمان‌عفونتهاي‌ حاد بدون‌ عواقب‌ ۳mg/kg/dayدر ۴ مقدار منقسم‌ و در پيشگيري‌ ازعفونتهاي‌ ادراري‌ ۱mg/kg در شب‌مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Scored Tablet: 100mg Suspension: 25mg/5ml

 


اوفلوکساسين‌‌ OFLOXACIN 

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، مجاري‌ تنفسي‌تحتاني‌، پوست‌ و بافتهاي‌ نرم‌، سوزاک‌بدون‌ عواقب‌ و التهاب‌ غير گونوکوکي‌ آلت‌تناسلي‌ و گردن‌ رحم‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اوفلوکساسين‌ از مشتقات‌فلوروکينولون‌ها و يک‌ ترکيب‌ باکتريسيداست‌ که‌ از طريق‌ مهار آنزيم‌ DNA ژيرازدوباره‌سازي‌، ترجمه‌ و ترميم‌ DNA باکتري‌ را مهار مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما جذب‌ آن‌ درحضور غذا به‌ تاخير مي‌افتد. پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌. • موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در کودکان‌ ونوجوانان‌ و نيز بيماران‌ مبتلا به‌ صرع‌ ياداراي‌ سابقه‌ ابتلا به‌ صرع‌ و بيماران‌ باسابقه‌ آلرژي‌ به‌ اين‌ دارو و ترکيبات‌ مشابه ‌نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد: سابقه‌ بيماري‌ رواني‌، ابتلاي‌ بيمار به‌ديابت‌ ، G6PD ، عيب‌ کار کبد يا کليه‌.

۲ ـ مشتقات‌ کينولون‌ها ممکن‌ است‌ موجب ‌بروز تشنج‌ در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ تشنج ‌يا ساير بيماران‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌ کينولون‌ها عبارتند از تهوع ‌، استفراغ ‌، دردشکم ‌، اسهال‌، سردرد، سرگيجه‌، اختلال‌ درخواب ‌، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاکسي‌، حساسيت‌ به‌ نور ، افزايش‌اوره‌ و کراتينين‌ خون‌، اختلالات‌ گذرا درآنزيم‌هاي‌ کبد و بيلي‌ روبين‌، درد عضلات‌و مفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ و تغيير درغلظت‌ پروترومبين‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف ‌کينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب ‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممکن‌است‌ افزايش‌ يابد . داروهاي‌ آنتي ‌اسيد و مواد جاذب‌ جذب‌ اين‌ دارو را کاهش‌ مي‌دهند . کينولون‌ها اثر ضد ديابت ‌داروهاي‌ سولفونيل‌ اوره ‌، وارفارين‌ و بروموکريپتين‌ را افزايش‌ مي ‌دهند. سميت‌کليوي‌ سيکلوسپورين‌ توسط اين‌ داروها افزايش‌ مي‌يابد. جذب‌ اوفلوکساين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با املاح‌ آهن‌کاهش‌ مي‌يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بيمار بايد از قرارگرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب ‌خودداري‌ کند.

۲ ـ اين‌ دارو بايد با مقدار کافي‌ آب‌ مصرف‌شود و در طول‌ درمان‌ نيز بيمار بايدمايعات‌ کافي‌ بنوشد. همچنين‌، از قليايي ‌کردن‌ بيش‌ از حد ادرار بايد پرهيز کرد، چرا که‌ خطر بروز کريستالوري‌ با اين‌ دارو وجود دارد.

۳ ـ در طول‌ مدت‌ مصرف‌ اين‌ دارو در انجام‌ کارهايي‌ که‌ به‌ مهارت‌ نياز دارند، (به‌ويژه‌ رانندگي‌) بايد احتياط کرد.

۴ ـ اين‌ دارو را بايد با معده‌ خالي‌ مصرف ‌کرد.

۵ ـ در صورت‌ بروز هرگونه‌ واکنش‌رواني ‌، نورولوژيک‌ يا حساسيت‌ مفرط به‌ مصرف‌ اولين‌ دوز دارو، مصرف‌ آن‌ رابايد قطع‌ کرد.

• مقدار مصرف‌: اوفلوکساسين‌ در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار به‌ مقدار ۴۰۰mg/day ـ ۲۰۰ ترجيحا هر روز صبح ‌مصرف‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار در صورت ‌لزوم‌ در عفونتهاي‌ مجاري‌ فوقاني‌ ادرار تا ۴۰۰ ميلي‌گرم‌ دو بار در روز افزايش‌مي‌يابد. مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در درمان ‌عفونتهاي‌ مجاري‌ تنفسي‌ تحتاني‌۴۰۰mg/day ترجيحا هر روز صبح‌ مي‌باشد که‌ اين‌ مقدار در صورت‌ لزوم‌ تا۴۰۰ ميلي‌گرم‌ دو بار در روز قابل‌ افزايش‌ خواهد بود. اين‌ دارو به‌ مقدار ۴۰۰ ميلي‌گرم‌ دو بار در روز در درمان‌ عفونتهاي‌ پوست‌ و بافتهاي‌ نرم‌ مصرف ‌مي‌شود. اوفلوکساسين‌ در درمان‌ سوزاک ‌بدون‌ عواقب‌ ۴۰۰ ميلي‌گرم‌ در يک‌ نوبت ‌مصرف‌ مي‌شود. اين‌ مقدار در درمان ‌التهاب‌ غيرگونوکوکي‌ آلت‌ تناسلي‌ و گردن‌رحم‌ ۴۰۰ ميلي‌ گرم‌ يکبار در روز يا درمقادير منقسم‌ مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Scored Tablet: 100mg, 200mg

 

 

 

 

 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *