داروهای آنتی لپروتیک ( ضد جذام )

سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ به‌ منظور غلبه‌ برمشکل‌ بروز مقاومت‌ به‌ داپسون‌ و همچنين‌پيشگيري‌ از مقاومت‌ به‌ ساير داروهاي‌ضد جذام‌، مصرف‌ سه‌ داروي‌ داپسون‌،ريفامپين‌ و کلوفازيمين‌ در درمان‌ جذام‌چند باسيلي‌ (لپروماتوز، بينابيني‌ لپروماتوز و بينابيني‌) را توصيه‌ نموده ‌است‌.

در اين‌ رژيم‌ دارويي‌ حاوي‌ داروهاي‌ فوق‌ ، مقدار مصرف‌ ريفامپين ‌، ۶۰۰ ميلي ‌گرم‌ يکبار در ماه‌ (۴۵۰ ميلي‌ گرم‌ دربزرگسالان‌ با وزن‌ کمتر از ۳۵ کيلوگرم‌) ، مقدار مصرف‌ داپسون‌ ۱۰۰mg/day(50mg/day يا ۲mg/kg/day ـ ۱ براي‌ بزرگسالان‌ با وزن‌ کمتر از ۳۵ کيلوگرم‌) و مقدار مصرف‌ کلوفازيمين‌ ۳۰۰ ميلي‌ گرم‌ يکبار در ماه‌ و با نظارت‌ يا ۱۰۰ ميلي‌ گرم‌ در روزهاي‌ متناوب‌ به‌ صورت ‌خوددرماني‌ مي‌باشد.

اين‌ نوع‌ جذام‌، بايد حداقل‌ به‌ مدت‌ ۲ سال‌ ودر صورت‌ امکان‌ تا زماني‌ که‌ نمونه‌ موردآزمايش‌ منفي‌ شود، ادامه‌ يابد. همچنين‌درمان‌ بايد بدون‌ هر گونه‌ تغييري‌، در طول‌واکنشهاي‌ تيپ‌ II و II ادامه‌ يابد. در حين‌ بروز واکنشهاي‌ تيپ‌ I، درد عصبي‌يا ضعف‌ نشانه‌ شروع‌ سريع‌ آسيب‌ دائمي‌عصب‌ خواهد بود.

درمان‌ با پردنيزولون‌(در شروع‌ ۶۰mg/day ـ ۴۰) بايد سريعا شروع‌ شود. واکنشهاي‌ خفيف‌ تيپ‌ II ممکن‌است‌ به‌ آسپيرين‌ يا کلروکين‌ پاسخ‌ دهد. در واکنشهاي‌ شديد تيپ‌ II ممکن‌ است‌ نيازبه‌ کورتيکواستروئيدها وجود داشته‌ باشد.افزايش‌ مقادير کلوفازيمين‌ به‌ ميزان‌ ۱۰۰ميلي‌ گرم‌ ۳ بار در روز براي‌ سه‌ ماه‌ اول‌ وسپس‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ اين‌ دارو نيزممکن‌ است‌ مفيد باشد، هر چند که‌ درمان‌ممکن‌ است‌ ۶ ـ ۴ هفته‌ به‌ طول‌ بيانجامد. در درمان‌ جذام‌ بينابيني‌ ـ توبرکولوئيد،توبرکولوئيد و نامعلوم‌، رژيم‌ درماني‌حاوي‌ دو دارو به‌ شرح‌ زير به‌ کار مي‌رود: ريفامپين‌، ۶۰۰ ميلي‌ گرم‌ يکبار در ماه‌به‌صورت‌ تحت‌ نظارت‌ (۴۵۰ ميلي‌ گرم‌براي‌ بيماران‌ با وزن‌ کمتر از ۳۵ کيلوگرم‌). داپسون‌، ۱۰۰mg/day به‌صورت‌ خوددرماني‌ (۵۰mg/day يا ۲mg/kg/day ـ ۱براي‌ بزرگسالان‌ با وزن‌ کمتر از ۳۵کيلوگرم‌). درمان‌ اين‌ نوع‌ جذام‌، حداقل‌ بايد به‌ مدت‌ ۶ ماه‌ ادامه‌ يابد.

 


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

 

کلوفازيمين‌ Clofazimine

داپسون‌ Dapsone

 

 

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 

 

 

 


کلوفازيمين‌ Clofazimine

 

• موارد مصرف‌: کلوفازيمين‌ در درمان‌ جذام‌به‌ عنوان‌ انتخاب‌ دوم‌، از جمله‌ درمان‌ جذام‌مقاوم‌ به‌ داپسون‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد اين‌ دارو اثرباکتري‌ کش‌ خود را بر روي‌مايکوباکتريوم‌ به‌ آهستگي‌ و از طريق‌ مهاررشد باکتري‌ و اتصال‌ به‌ DNA اعمال‌مي‌نمايد.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو پس‌ ازمصرف‌ خوراکي‌ متغير است‌ و با مصرف‌غذا افزايش‌ مي‌يابد. پس‌ از جذب‌ دربافتهاي‌ چربي‌،لنف‌، صفرا و ساير بافتهامنتشر مي‌شود. نيمه‌ عمر اين‌ دارو پس‌ ازمصرف‌ يک‌ مقدار واحد حدود ۱۰ روز و بامصرف‌ طولاني‌ مدت‌ و مقادير زياد حدود۳ ـ ۲ ماه‌ مي‌باشد. اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ داروپس‌ از ۶ ـ ۱ ساعت‌ (در مصرف‌ طولاني‌مدت‌) بدست‌ مي‌آيد. دفع‌ اين‌ دارو از طريق‌کليه‌ و تا ۵۰ درصد به‌صورت‌ تغيير نيافته‌از طريق‌ مدفوع‌ دفع‌ مي‌گردد.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود عيب‌ کارکبد يا کليه‌ و وجود سابقه‌ ناراحتي‌هاي‌معدي‌ ـ روده‌اي‌، با احتياط فراوان‌ مصرف‌شود.

۲ ـ در صورت‌ بروز درد مداوم‌ شکم‌ يااسهال‌، مصرف‌ اين‌ دارو بايد قطع‌ شود.

۳ ـ کلوفازيمين‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ تغييررنگ‌ لنزهاي‌ تماسي‌ نرم‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: کلوفازيمين‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز خونريزي‌ گوارشي ‌، مسموميت‌ معدي‌ ـ روده‌اي ‌، هپاتيت‌ يا يرقان‌، تغييررنگ‌ پوست‌ و افسردگي‌ شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌دارو که‌ ممکن‌ است‌ چند سال‌ طول‌ بکشد،بايد کامل‌ شود.

۲ ـ دارو را بايد هر روز در وقت‌ معين‌مصرف‌ نمود و حتي‌الامکان‌ از فراموش‌کردن‌ نوبتهاي‌ مصرف‌ دارو خودداري‌کرد.

۳ ـ کلوفازيمين‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ بروزافسردگي‌ و تمايل‌ بيمار به‌ خودکشي‌ شودکه‌ اين‌ حالت‌ معمولا پس‌ از تغيير رنگ‌برگشت‌پذير پوست‌ بروز مي‌کند.

۴ ـ احتمال‌ حساس‌ شدن‌ پوست‌ بيمار به‌نور وجود دارد. از اينرو بايد از قرار گرفتن‌در معرض‌ تابش‌ مستقيم‌ نور خورشيدخودداري‌ کرد.

۵ ـ کلوفازيمين‌ را بايد با غذا يا شيرمصرف‌ نمود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: اين‌ دارو در درمان‌ جذام‌همراه‌ با ساير داروهاي‌ ضد جذام‌ به‌ مقدار۱۰۰mg/day ـ ۵۰ ميلي گرم‌ يکبار در روز ودر صورت‌ وجود ضايعات‌ پوستي ‌۳۰۰mg/day ـ ۱۰۰ همراه‌ با يک‌ کورتيکوستروئيد (پردنيزون‌۸۰mg/dayـ۴۰) مصرف‌ مي‌شود .

در مورد اخير با تحت‌ کنترل‌ درآمدن‌ واکنش‌هاي‌پوستي‌، مصرف‌ دارو بايد به‌ ۱۰۰mg/dayکاهش‌ يابد.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule: 50mg , 100 mg

 

 


داپسون‌ Dapsone

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ جذام‌ ودرماتيت‌ تبخالي‌ مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: داپسون‌ يک‌ داروي‌باکتريواستاتيک‌ است‌ و احتمالا در ساخت‌فولات‌ تداخل‌ مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ آهسته‌ است‌ و به‌ محيط اسيدي‌نياز دارد. پس‌ از جذب‌ در تمام‌ بافتها وبه‌ويژه‌ کبد، عضلات‌، کليه‌ها و پوست‌ يافت‌مي‌شود. غلظت‌ سرمي‌ دارو ۶ ـ ۲ ساعت‌بعد از مصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد.متابوليسم‌ دارو کبدي‌ است‌. نيمه‌ عمرداپسون‌ ۵۰ ـ ۱۰ ساعت‌ مي‌باشد. دفع‌ اين‌دارو عمدتا کليوي‌ است‌. بخشي‌ از طريق‌صفرا دفع‌ و وارد چرخه‌ روده‌اي‌ ـ کبدي‌مي‌شود.

• هشدارها:در موارد وجود بيماري‌ قلبي‌ ياريوي‌، کمبود G6PD يا کم‌ خوني‌ با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارووابسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ مي‌باشند و بامقاديري‌ که‌ براي‌ درمان‌ جذام‌ مصرف‌مي‌شود، بندرت‌ بروز مي‌نمايند. اين‌عوارض‌ عبارتند از هموليز،متهموگلوبينمي‌، نوروپاتي‌، درماتيت‌آلرژيک‌، بي‌اشتهايي‌، تهوع‌، استفراغ‌،سردرد، بيخوابي‌، کم‌ خوني‌، هپاتيت‌،آگرانولوسيتوز، سندرم‌ داپسون‌ (بثورات‌جلدي‌ همراه‌ با تب‌ و ائوزينوفيلي‌) که‌ درصورت‌ بروز آن‌ بايد بلافاصله‌ مصرف‌دارو را قطع‌ کرد.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: ريفامپين‌ غلظت‌پلاسمايي‌ داپسون‌ را کاهش‌ مي‌دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ از آنجا که‌ احتمال‌بروز مقاومت‌ ميکروبي‌ به‌ داپسون‌ وجوددارد، مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با ريفامپين‌توصيه‌ مي‌شود.

۲ ـ در صورت‌ بروز واکنش‌هاي‌ درماتيت‌مصرف‌ دارو را بايد قطع‌ کرد.

۳ ـ دوره‌ درمان‌ که‌ ممکن‌ است‌ ۶ ماه‌ تا ۳ سال‌ يا بيشتر طول‌ بکشد، بايد کامل‌شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ جذام‌، همراه‌ با يک‌يا چند داروي‌ ضد جذام‌ ۱۰۰mg/day ـ ۵۰يکبار در روز يا ۱/۴mg/kg/day و در درمان‌درماتيت‌ تبخالي‌ شکل‌ ابتدا ۵۰mg/dayمصرف‌ مي‌شود. اگر علائم‌ درماتيت‌به‌طورکامل‌ کنترل‌ نشود، ممکن‌ است‌ مقدارمصرف‌ تا ۳۰۰mg/day افزايش‌ يابد.

کودکان‌: در درمان‌ جذام‌، همراه‌ با يک‌ ياچند داروي‌ ضد جذام‌ مقدار ۱/۴mg/kgيکبار در روز و در درمان‌ درماتيت‌ تبخالي‌شکل‌، ابتدا ۲mg/kg/day مصرف‌ مي‌شودکه‌ اگر علائم‌ درماتيت‌ به‌طور کامل‌ کنترل‌نشود، مقدار مصرف‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 50mg Double Scored Tablet: 100mg

 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


۳ cنظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *