سفالوسپورین ها CEPHALOSPORINS


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


سفازولين‌‌‌ Cefazolin

سفوتاکسيم‌‌‌‌ Cefotaxime

سفتازيديم‌‌‌‌‌ Ceftazidime

سفتي‌ زوکسيم‌ Ceftizoxime

سفالکسين Cephalexin

سفالوتين Cephalothin

 

 

 

 

 

 


سفازولين‌‌‌

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ ناشي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفي‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌عفونتهاي‌ ادراري‌ به‌ويژه‌ در دوران‌بارداري‌ و نيز به‌ عنوان‌ پيشگيري‌ ازعفونت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحي‌ مصرف‌مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو ۲ ـ ۱ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو به‌طور متوسط۱/۵ ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کارکليه‌ تا ۴۲ ساعت‌ نيز ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد. ۸۶ ـ ۷۰ درصد دارو از راه‌ کليه‌ و ازطريق‌ ترشح‌ توبولي‌، دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سابقه‌حساسيت‌ مفرط به‌ سفالوسپورين‌ها يابيماري‌ پورفيري‌، نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه ‌حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها ، و مشتقات‌ آنها ، سفالوسپورينها يا پني‌سيلامين‌ با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ ايجاد پاسخ‌مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ کومبس‌ و قند ادرار شود.

۳ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌،کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو ضروري‌ است‌.

۴ ـ سفالوسپورينها ممکن‌ است‌ سبب‌ بروزکوليت‌ پسودوممبران‌ شوند.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ شامل‌کهير و بثورات‌ جلدي‌ و علايم‌ حساسيت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافيلاکتيک‌، تهوع‌،استفراغ‌ و اسهال‌ و علائم‌ مربوط به‌ کوليت‌پسودوممبران‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌اند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورين‌ها باآمينوگليکوزيدها يا وانکومايسين‌، احتمال‌بروز مسموميت‌ کليوي‌ افزايش‌ مي‌يابد.پروبنسيد دفع‌ سفالوسپورينها ازتوبولهاي‌ کليوي‌ را کاهش‌ داده‌ و لذا سبب‌افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ سفالوسپورينها و درنتيجه‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌ مي‌شود. اثرضد انعقادي‌ وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با سفالوسپورينها ممکن‌ است‌افزايش‌ يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ فراموش‌کردن‌ يک‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو، به‌ محض‌بيادآوردن‌ دارو را بايد مصرف‌ کرد. ولي‌اگر تقريب? زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرارسيده‌ باشد، از مصرف‌ نوبت‌ فراموش‌شده‌ بايد خودداري‌ شود و مقدار مصرف‌بعدي‌ نيز دو برابر نگردد.

۲ ـ مخلوط کردن‌ سفازولين‌ با سايرداروها (به‌ويژه‌ آمينوگليکوزيدها) در يک‌محلول‌ توصيه‌ نمي‌شود.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ شديد، قبل‌ ازمصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌، بايد باپزشک‌ مشورت‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: از راه‌ وريدي‌ يا تزريق‌ عضلاني‌ يک‌ گرم‌ ازدارو ۱ ـ ۰/۵ ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ عمل‌،۱ ـ ۰/۵ گرم‌ در حين‌ عمل‌ و ۱ ـ ۰/۵ گرم‌ هر۸ ساعت‌ پس‌ از جراحي‌ تا ۲۴ ساعت‌مصرف‌ مي‌شود.

براي‌ پيشگيري‌ از آندوکارديت ‌، يک‌ گرم‌ ۰/۵ ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ جراحي ‌، در درمان‌ پنوموني‌ پنوموکوکي‌ ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۱۲ساعت‌،

در عفونت‌ حاد مجاري‌ ادراري‌ ، يک‌گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ و براي‌ ساير عفونتها ۲۵۰ ميلي ‌گرم‌ تا يک‌ گرم‌ هر ۸ ـ ۶ ساعت‌ از راه‌وريدي‌ يا عضلاني‌ تزريق‌ مي‌شود.

کودکان‌: براي‌ پيشگيري‌ از آندوکارديت‌۲۵mg/kg نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ عمل‌جراحي‌ تزريق‌ وريدي‌ يا عضلاني‌مي‌شود. در مورد ساير عفونتها، براي‌ نوزادان‌بزرگتر از يکماه‌ ۲۵mg/kg ـ ۶/۲۵ هر ۶ساعت‌ و براي‌ نوزادان‌ با سن‌ کمتر از يکماه‌۲۰mg/kg هر ۱۲ ـ ۸ ساعت‌ تزريق‌ وريدي‌يا عضلاني‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 250mg, 500mg, 1g (assodium

 

 


سفوتاکسيم‌‌‌‌

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ ناشي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفي‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونت ‌استخوان‌ و مفاصل ‌، سوزاک ‌، عفونتهاي ‌مجاري‌ ادرار و همچنين‌ به‌ عنوان‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحي‌مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو ۰/۵ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱ ساعت‌ است‌ که‌در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ تا ۳ساعت‌ افزايش‌ يابد. ۶۰ ـ ۵۰ درصد دارو از طريق‌ فيلتراسيون‌ گلومرولي‌ دفع‌مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ مفرط به‌سفالوسپورين‌ها پني‌ سيلين‌ها و مشتقات‌آنها يا پني‌ سيلامين‌ يا بيماري‌ پورفيري‌،اين‌ دارو نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌،کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو ضروري‌ است‌.

۳ ـ سفالوسپورينها ممکن‌ است‌ سبب‌ بروزکوليت‌ پسودوممبران‌ شوند.

۴ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ ايجاد پاسخ‌مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ کومبس‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ شامل‌کهير و بثورات‌ جلدي‌ و علايم‌ حساسيت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافيلاکتيک‌ ، تهوع‌ ،استفراع‌ و اسهال‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌. ساير عوارض‌ جانبي‌ گزارش‌ شده‌ عبارتند از اريتم‌ مولتي‌ فرم ‌، اختلال‌ در آنزيمهاي‌ کبدي ‌، هپاتيت‌ و يرقان ‌کلستاتيک‌ گذرا، ائوزينوفيلي‌ و اختلالات‌خوني‌، بي‌قراري‌، اختلال‌ در خواب‌اغتشاش‌ فکر و سرگيجه‌ و بندرت‌ کوليت‌وابسته‌ به‌ آنتي‌ بيوتيک‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورين‌ها باآمينوگليکوزيدها يا وانکومايسين‌ احتمال‌بروز مسموميت‌ کليوي‌ افزايش‌ مي‌يابد. اثرضد انعقادي‌ وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با اين‌ داروها ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ نياز به‌تزريق‌ عضلاني‌ مقادير بيش‌ از ۲ گرم‌، بايددارو را در مقادير منقسم‌ و در نقاط مختلف‌تزريق‌ نمود.

۲ ـ مخلوط کردن‌ سفوتاکسيم‌ با ساير داروها ( به‌ ويژه‌ آمينو گليکوزيدها ) در يک ‌محلول‌ توصيه‌ نمي شود.

۳ ـ در صورت‌ فراموش‌ کردن‌ يک‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ دارو را بايد مصرف‌ کرد، ولي‌ اگر تقريبا زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد، ازمصرف‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ بايدخودداري‌ شود و مقدار مصرف‌ بعدي‌ نيزدو برابر نگردد.

۴ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ شديد، قبل‌ ازمصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد باپزشک‌ مشورت‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ سوزاک‌ در زنان‌۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ در يک‌ نوبت‌ و در درمان‌سوزاک‌ در مردان‌، يک‌ گرم‌ در يک‌ نوبت‌تزريق‌ عضلاني‌ مي‌شود.

در پيشگيري‌ ازعفونتها قبل‌ از عمل‌ جراحي‌ سزارين‌ ابتدايک‌ گرم‌ از راه‌ وريدي‌ و سپس‌ يک‌ گرم‌ ازراه‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ عر ۶ ساعت‌ حداکثربراي‌ دو نوبت‌ تزريق‌ مي‌شود. در سايراعمال‌ جراحي‌، يک‌ گرم‌ ۱/۵ ـ ۰/۵ ساعت‌قبل‌ از شروع‌ عمل‌ تزريق‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ مي‌شود.

در درمان‌ سپتي‌ سمي‌، ۲گرم‌ هر ۸ ـ ۶ ساعت‌ از راه‌ وريدي‌، و درساير عفونتها ۲ ـ ۱ گرم‌ هر ۸ ساعت‌ تزريق‌عضلاني‌ يا وريدي‌ مي‌شود.

کودکان‌: در نوزادان‌ با سن‌ کمتر از يک‌هفته‌، ۵۰mg/kg هر ۱۲ ساعت‌ و در نوزادان‌با سن‌ ۴ ـ ۱ هفته‌ ۵۰mg/kg هر ۸ ساعت‌ ازراه‌ وريدي‌ و در کودکان‌ با سن‌ بيش‌ از يک‌ماه‌ و با وزن‌ کمتر از ۵۰ کيلوگرم‌ ۳۰mg/kg ـ ۸/۳ هر ۴ ساعت‌ از راه‌ عضلاني‌يا وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 500 mg, 1 g (as sodium

 


سفتازيديم‌‌‌‌‌

 

• موارد مصرف‌: سفتازيديم‌ ازسفالوسپورين‌هاي‌ نسل‌ سوم‌ است‌ که‌ برعليه‌ باکتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ به‌ويژه‌ گونه‌هاي‌ پسودوموناس‌ موثر است‌. اين‌دارو در درمان‌ عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از باکتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ حساس‌به‌ دارو ، از جمله‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ صفراوي‌ ، فيبروز سيستيک‌، عفونت‌هاي‌تنفسي ‌، درمان‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ دربيماراني‌ که‌ سيستم‌ ايمني‌ آنها تضعيف‌شده‌ است‌، مننژيت‌، پريتونيت‌، پنوموني‌،سپتي‌ سمي‌، عفونت‌هاي‌ پوستي‌ وپيشگيري‌ از بروز عفونت‌ پس‌ از اعمال‌جراحي‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو يک‌ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ دست‌مي‌آيد. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ دارو ۲ ـ ۱/۴ساعت‌ است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ دارو در صفرا ترشح‌مي‌شود. دفع‌ سفتازيديم‌ عمدتا کليوي‌ و ازطريق‌ فيلتراسيون‌ گلومرولي‌ است‌.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودحساسيت‌ مفرط به‌ سفالوسپورين‌هاپني‌سيلين‌ها و مشتقات‌ آنها يا پني‌سيلامين‌يا ابتلاي‌ بيمار به‌ پورفيري‌ اين‌ دارو نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها و عيب‌ کار کليه‌ بايد با احتياط فراوان‌ مصرف شود.

۲ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ ايجاد پاسخ ‌مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ کومبس‌ يا قند ادرار شود.

۳ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز کوليت ‌پسودوممبران‌ شود.

۴ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه ‌، کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو ضروري‌ است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ گزارش‌ شده‌عبارتند از: اسهال‌ و بندرت‌ کوليت‌ وابسته‌به‌ آنتي‌بيوتيک‌، تهوع‌، استفراغ‌، احساس‌ناراحتي‌ در شکم‌، سردرد، واکنش‌هاي‌آلرژيک‌ (شامل‌ بثورات‌ جلدي‌، خارش‌،کهير، تب‌ و درد مفاصل‌ و آنافيلاکسي‌)،اريتم‌ مولتي‌ فرم‌، نکروليز سمي‌ پوست‌،اختلال‌ در آنزيم‌هاي‌ کبدي‌، هپاتيت‌ ويرقان‌ کلستاتيک‌ گذرا.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر ضد انعقادي‌وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ بااين‌ دارو ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ بروزاسهال‌ شديد ، قبل‌ از مصرف‌ هر گونه ‌داروي‌ ضد اسهال ‌، بايد با پزشک‌ مشورت‌ شود.

۲ ـ در صورت‌ فراموش‌ کردن‌ يک‌ نوبت‌مصرف‌ دارو به‌ محض‌ به‌ يادآوردن‌، دارورا بايد مصرف‌ نمود. ولي‌ اگر تقريبا زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد ، از مصرف‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ بايد خودداري‌ شود و مقدار مصرف‌ بعدي‌ نيزدو برابر گردد.

۳ ـ مخلوط کردن‌ سفتازيديم‌ با سايرداروها بويژه‌ آمينوگليکوزيدها ووانکومايسين‌ در يک‌ محلول‌ توصيه‌نمي‌شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ سفتازيديم‌ ازراه‌ تزريق‌ عميق‌ عضلاني‌، يا وريدي‌ ۱گرم‌، هر ۸ ساعت‌ يا ۲ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌است‌ که‌ در صورت‌ وجود عفونت‌ شديد به‌۲ گرم‌ هر ۱۲ ـ ۸ ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد(مقادير بيش‌ از ۱ گرم‌ در صورت‌ مصرف‌به‌صورت‌ مقدار واحد بايد از راه‌ وريدي‌تزريق‌ شوند). حداکثر مقدار مصرف‌ دارودر بيماران‌ سالخورده‌ ۳g/day است‌. اين‌دارو در فيبروز سيستيک‌ همراه‌ با عفونت‌ريوي‌ ناشي‌ از پسودوموناس‌ در بيماران‌با کليه‌ سالم‌ به‌ مقدار ۱۵۰mg/kg/day ـ ۱۰۰در ۳ مقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ در اعمال‌جراحي‌ پروستات‌، مقدار ۱ گرم‌ قبل‌ ازالقاي‌ بيهوشي‌ مصرف‌ مي‌شود که‌ درصورت‌ نياز پس‌ از برداشتن‌ کاتتر تکرارمي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌ عفونت‌هاي‌مجاري‌ ادرار يا عفونت‌ خفيف‌ به‌ مقدار ۱ ـ۰/۵ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ تا ۲ ماه ‌۶۰mg/kg/day ـ ۲۵ در ۲ مقدار منقسم‌ و درکودکان‌ با سن‌ بيش‌ از ۲ ماه‌ به‌ مقدار۱۰۰mg/kg/day ـ ۳۰ در ۲ يا ۳ مقدار منقسم ‌مصرف‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار در کودکان ‌مبتلا به‌ مننژيت‌ يا ضعف‌ سيستم‌ ايمني‌ يا در درمان‌ فيبروز سيستيک‌ همراه‌ باعفونت‌ ريوي‌ ناشي‌ از پسودوموناس‌ تامقدار ۱۵۰mg/kg/day (حداکثر ۶g/day) در۳ مقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدارمصرف‌ دارو در درمان‌ عفونت‌هاي‌ادراري‌ و عفونت‌هاي‌ خفيف‌ مانندبزرگسالان‌ است‌.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 500mg, 1g, 2g (aspentahydrate

 

 


سفتي‌ زوکسيم

 

• موارد مصرف‌: سفتي‌ زوکسيم‌ در درمان‌عفونتهاي‌ مفصل‌ و استخوان‌، سوزاک‌ساده‌، عفونتهاي‌ داخل‌ شکم‌، مننژيت‌،سپتي‌ سمي‌ باکتريايي‌، عفونتهاي‌ بافت‌ نرم‌و پوست‌ و عفونتهاي‌ باکتريايي‌ مجراي‌ادراري‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو يک‌ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱/۷ ـ ۱/۴ ساعت‌است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌است‌ تا ۳۰ ساعت‌ افزايش‌ يابد. • موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ مفرط به‌ سفالوسپورينهاپني‌ سيلين‌ها و مشتقات‌ آنها، پني‌سيلامين‌يا بيماري‌ پورفيري‌، نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌بيماري‌ گوارشي‌ بويژه‌ کوليت‌ اولسراتيو،آنتريت‌ ناحيه‌اي‌ و کوليت‌ ناشي‌ از آنتي‌بيوتيک‌، اين‌ دارو بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

۲ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌،کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو ضروري‌ است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: اسهال‌ خفيف ‌، کرامپ هاي‌شکم ‌، تهوع‌ يا استفراغ‌، سردرد ، کانديدياز دهاني‌ ( رشد بيش‌ از حد قارچ‌ ) ، کانديدياز واژن‌ ( خارش‌ و ترشح‌ واژن‌ ) و علائم ‌مربوط به‌ کوليت‌ پسودوممبران‌ (کرامپ‌ و درد شديد معده‌ يا شکم‌، اسهال‌ شديد وآبکي‌ و احتمالا خوني‌ و تب‌) با مصرف‌سفالوسپورينها گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر ضد انعقادي‌وارفارين‌، در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ باسفالوسپورينها ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. پروبنسيد دفع‌ سفالوسپورين ها ازتوبول‌هاي‌ کليوي‌ را کاهش‌ داده‌ و لذا سبب ‌افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ سفالوسپورينها و درنتيجه‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌ مي‌شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ بروزاسهال‌ شديد ، قبل‌ از مصرف‌ هر گونه ‌داروي‌ ضد اسهال‌، بايد با پزشک‌ مشورت‌ شود.

۲ ـ در صورت‌ فراموش‌ کردن‌ يک‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، به‌ محض‌ بيادآوردن‌، دارورا بايد مصرف‌ کرد. ولي‌ اگر تقريبا زمان‌مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد، ازمصرف‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ بايدخودداري‌ شود و مقدار مصرف‌ بعدي‌ نيزدو برابر نگردد. ۳ ـ مخلوط کردن‌ سفتي‌ زوکسيم‌ با سايرداروها بويژه‌ آمينوگليکوزيدها در يک‌محلول‌ توصيه‌ نمي‌شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در عفونتهاي‌ ساده‌ مجراي‌ادراري‌، ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ وبراي‌ ساير عفونتها ۲ ـ ۱ گرم‌ هر ۱۲ ـ ۸ ساعت‌ از راه‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ تزريق ‌مي‌شود. در عفونتهاي‌ مخاطره ‌آميز ، ۴ ـ ۳گرم‌ هر ۸ ساعت‌ از راه‌ وريدي‌ تزريق‌مي‌شود. در درمان‌ سوزاک‌، يک‌ گرم‌به‌صورت‌ دوز واحد تزريق‌ عضلاني‌مي‌شود.

• کودکان‌: در درمان‌ عفونتهاي‌ باکتريايي‌ درکودکان‌ با سن‌ ۶ ماه‌ تا ۱۲ سال‌، ۵۰mg/kgهر ۸ ـ ۶ ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا وريدي‌مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 500 mg, 1g (as sodium

 

 


سفالکسين

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ ناشي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفي‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونت‌استخوان‌ و مفاصل‌. پنوموني‌ باکتريايي‌،عفونتهاي‌ پوستي‌ و بافتهاي‌ نرم‌، التهاب‌عفوني‌ لوزه‌ها و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرارمصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۹۵ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و غلظت‌ سرمي‌ آن‌پس‌ از يک‌ ساعت‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌عمر دارو تقريبا ۱/۵ ـ ۰/۹ ساعت‌ است‌ که‌در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ تا ۴۰ساعت‌ نيز افزايش‌ يابد. ۸۰ درصد دارو ازراه‌ کليه‌ و از طريق‌ ترشح‌ توبولي‌ دفع‌مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ مفرط به‌سفالوسپورين‌هاپني‌سيلين‌ها و مشتقات‌ آنها يا پني‌سيلامين‌يا بيماري‌ پورفيري‌، نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ ايجاد پاسخ‌مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ کومبس‌ يا قند ادرارشود.

۳ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز کوليت‌پسودوممبران‌ شود.

۴ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌، کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو ضروري‌است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنشهاي‌ آلرژيک‌ شامل‌کهير و بثورات‌ جلدي‌ و علايم‌ حساسيت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافيلاکتيک‌، تهوع‌،استفراغ‌ و اسهال‌ و علائم‌ کوليت‌پسودوممبران‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورين‌ها با آمينوگليکوزيدها يا وانکومايسين‌ احتمال‌ بروزمسموميت‌ کليوي‌ افزايش‌ مي‌يابد. اثر ضدانعقادي‌ وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ سوسپانسيون‌ داروپس‌ از تهيه‌ در صورت‌ نگهداري‌ در يخچال‌تا ۱۴ روز پايدار خواهد بود.

۲ ـ در صورت‌ فراموش‌ کردن‌ يک‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ دارو رابايد مصرف‌ کرد. ولي‌ اگر تقريبا زمان‌مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد، ازمصرف‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ بايدخودداري‌ شود و مقدار مصرف‌ بعدي‌ نيزدو برابر نگردد.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ شديد، قبل‌ ازمصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌، بايد باپزشک‌ مشورت‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: سفالکسين‌ به‌ مقدار ۲۵۰ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ يا ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ هر۱۲ ـ ۸ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود که‌ دردرمان‌ عفونت هاي‌ شديد اين‌ مقدار تا ۱/۵ ـ ۱گرم‌ هر ۸ ـ ۶ ساعت‌ قابل‌ افزايش‌ خواهدبود.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ سفالکسين‌ درکودکان‌ با سن‌ کمتر از يکسال‌ ۱۲۵ميلي‌گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌، در کودکان‌ ۵ ـ ۱سال‌، ۱۲۵ ميلي‌ گرم‌ هر ۸ ساعت‌ و درکودکان‌ ۱۲ ـ ۶ سال‌، ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۱۲ساعت‌ مي‌باشد.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule or Coated Tablet: 250 mg, Capsule or Scored Tablet: 500 mg For Oral Suspension: 125mg / sachet,250 mg / sachet For Oral Suspension: 125mg / 5ml,250mg / 5ml

 

 


سفالوتين

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ ناشي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفي‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونت ‌استخوان‌ و مفاصل ‌، آندوکارديت ‌باکتريايي ‌، پنوموني‌ باکتريايي ‌، سپتي‌ سمي‌ باکتريايي ‌، عفونتهاي‌ پوستي‌ و بافتهاي ‌نرم‌ و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار و همچنين ‌براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ قبل‌ از اعمال‌جراحي‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: غلظت‌ سرمي‌ دارو ۰/۵ساعت‌ بعد از تزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خودمي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو ۱ ـ ۰/۵ ساعت‌است‌ که‌ در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌است‌ تا ۱۸ ساعت‌ نيز افزايش‌ يابد. ۷۰ ـ ۶۰درصد از طريق‌ کليه‌ و از راه‌ ترشح‌ توبولي‌دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ حساسيت‌ مفرط به‌سفالوسپورين‌هايا پني‌ سيلين‌ها و مشتقات‌ آنها،پني‌سيلامين‌ بيماري‌ پورفيري‌، نبايدمصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌حساسيت‌ به‌ پني‌سيلين‌ها، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ ايجاد پاسخ‌مثبت‌ کاذب‌ در آزمون‌ کومبس‌ و قند ادرارشود.

۳ ـ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو در بيماران‌مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ ضروري‌ است‌.

۴ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز کوليت‌پسودوممبران‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: واکنشهاي‌ آلرژيک‌ شامل‌کهير و بثورات‌ جلدي‌ و علايم‌ حساسيت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافيلاکتيک‌، تهوع‌،استفراغ‌ و اسهال‌ و علائم‌ مربوط به‌ کوليت‌پسودوممبران‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورين‌ها باآمينوگليکوزيدها، وانکومايسين‌ ياآمفوتريسين‌ خطر بروز مسموميت‌ کليوي‌افزايش‌ مي‌يابد. مصرف‌ همزمان‌ديورتيک‌هاي‌ گروه‌ لوپ‌ با سفالوتين‌ خطربروز مسموميت‌ کليوي‌ ناشي‌ از سفالوتين‌را افزايش‌ مي‌دهد. پروبنسيد دفع‌سفالوسپورينها از توبول‌هاي‌ کليوي‌ راکاهش‌ داده‌ و لذا سبب‌ افزايش‌ غلظت‌سرمي‌ سفالوسپورينها و در نتيجه‌ احتمال‌بروز مسموميت‌ مي‌شود. اثر ضد انعقادي‌وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ بااين‌ داروها ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ مخلوط کردن‌سفالوتين‌ با ساير داروها (بويژه‌آمينوگليکوزيدها) در يک‌ محلول‌ توصيه‌نمي‌شود.

۲ ـ در صورت‌ فراموش‌ کردن‌ يک‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، به‌ محض‌ بيادآوردن‌ دارو رابايد مصرف‌ کرد. ولي‌ اگر تقريبا زمان‌مصرف‌ نوبت‌ بعدي‌ فرا رسيده‌ باشد، ازمصرف‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ بايدخودداري‌ شود و مقدار مصرف‌ بعدي‌ نيزدو برابر نگردد.

۳ ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ شديد، قبل‌ ازمصرف‌ هر گونه‌ داروي‌ ضد اسهال‌ بايد باپزشک‌ مشورت‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در پنوموني‌ و عفونت‌ مجاري‌ادراري‌، ۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ تزريق‌عضلاني‌ يا وريدي‌ مي‌شود. در پيشگيري‌از عفونت‌ پس‌ از جراحي‌، ۲ گرم‌ ۱ ـ ۰/۵ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ جراحي‌، ۲ گرم‌ درطول‌ جراحي‌ و ۲ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ پس‌ از جراحي‌ به‌ مدت‌ حداکثر ۴۸ ساعت‌ از راه‌وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود. در ساير عفونتها،۵۰۰ ميلي‌ گرم‌ تا ۲ گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت ‌تزريق‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ مي‌شود.

کودکان‌: در عفونتهاي‌ باکتريايي‌،۲۶/۶mg/kg ـ ۱۳/۳ هر ۴ ساعت‌ يا۴۰mg/kg ـ ۲۰ هر ۶ ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌يا وريدي‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (For Injection: 1 g (as sodium

 

 

 

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 
 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *