آمینوگلیکوزیدها  AMINOGLYCOSIDES  


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

آميکاسين‌ AMIKACIN

جنتامايسين‌ GENTAMICIN

نئومايسين NEOMYCIN

پارومومايسين PAROMOMYCIN

توبرامايسين TOBRAMYCIN

 

 

 

 

 


آميکاسين

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونت هاي‌ جدي‌ ناشي‌ از باکتري‌هاي‌ گرم‌منفي‌ مقاوم‌ به‌ جنتامايسين‌ مصرف‌مي‌شود. برتري‌ اين‌ دارو نسبت‌ به‌جنتامايسين‌ در مقاومت‌ اين‌ آنتي‌بيوتيک‌در برابر اغلب‌ آنزيم‌هاي‌ باکتريايي‌ تخريب‌کننده‌ آمينوگليکوزيدهاست‌.                                                                                                                                                              

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو نبايد درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ مياستني‌ گراومصرف‌ شود.                                                                                                                                      

• هشدارها: فاصله‌ بين‌ دفعات‌ مصرف‌ دارودر بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ بايدافزايش‌ يابد.                                                                                                                              

• عوارض‌ جانبي‌: آسيب‌ بخش‌ حلزوني‌ گوش‌،مسموميت‌ برگشت‌پذير کليه‌، بندرت‌ کاهش‌منيزيم‌ خون‌ به‌ويژه‌ در مصرف‌ طولاني‌مدت‌ و کوليت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالي‌ اين‌ دارو هستند.                                                                                                                            

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ آمينوگليکوزيدها باسفالوسپورين‌ها (به‌ويژه‌ سفالوتين‌)،آمفوتريسين‌، سيکلوسپورين‌ و داروهاي‌سيتوتوکسيک‌، خطر بروز مسموميت‌کليوي‌ (و احتمالا مسموميت‌ گوشي‌)افزايش‌ مي‌يابد. مصرف‌ همزمان‌آمينوگليکوزيدها با وانکومايسين‌ خطربروز مسموميت‌ گوشي‌ و کليوي‌ را افزايش‌مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ آمينوگليکوزيدهابا نئوستيگمين‌ و پيريدوستيگمين‌، اثر اين‌داروهاي‌ کولينرژيک‌ را کاهش‌ مي‌دهد.                          

مصرف‌ همزمان‌ آمينوگليکوزيدها باداروهاي‌ مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌موجب‌ ضعف‌ بيشتر عضلات‌ اسکلتي‌ ، ضعف‌  تنفس‌ و حتي‌ آپنه‌ شود . خطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ در صورت‌ مصرف ‌آمينوگليکوزيدها با داروهاي‌ مدر گروه‌لوپ‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. از مصرف‌ همزمان‌ دو يا چند آمينوگليکوزيد با يکديگرو مصرف‌ همزمان‌ اين‌ داروها باکاپرئومايسين‌ بايد خودداري‌ کرد، زيراخطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ و کليوي‌ وانسداد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.                                                                                                                                                

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ از آنجا که‌ دفع‌آمينوگليکوزيدها عمدت?کليوي‌ است‌ وغلظت‌ اين‌ داروها در ادرار زياد خواهد بود،بيمار بايد به‌ اندازه‌ کافي‌ آب‌ يا مايعات‌مصرف‌ کند تا غلظت‌ زياد دارو موجب‌آسيب‌ به‌ مجاري‌ ادراري‌ نشود.                                                                                                      

۲ ـ از آنجا که‌ احتمال‌ تشکيل‌ کمپلکس‌ بين‌آميکاسين‌ و ساير داروها وجود دارد،مخلوط کردن‌ اين‌ دارو با ساير داروها دريک‌ محلول‌ توصيه‌ نمي‌شود.                                                                                                                                                                                

• مقدار مصرف‌:                                                                                                                                                                                                                          

بزرگسالان‌:                                                                                                        

مقدار ۵mg/kg هر ۸ ساعت‌ يا ۷/۵mg/kg هر۱۲ ساعت‌ به‌ مدت‌ ۱۰ ـ ۷ روز از راه‌عضلاني‌ يا انفوزيون‌ آهسته‌ وريدي‌،تزريق‌ مي‌شود. در عفونتهاي‌ باکتريايي‌ساده‌ مجاري‌ ادراري‌، ۲۵۰ ميلي‌ گرم‌ هر۱۲ ساعت‌ از راه‌ عضلاني‌ يا انفوزيون‌وريدي‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                            

کودکان‌:                                                                                                              

در نوزادان‌ نارس‌، ابتدا ۱۰mg/kg و سپس‌۷/۵mg/kg هر ۲۴ ـ ۱۸ ساعت‌ به‌ مدت‌ ۱۰ ـ ۷ و روز در نوزادان‌، ۱۰mg/kg وسپس‌ ۷/۵mg/kg هر ۱۲ ساعت‌ به‌ مدت‌ ۱۰ـ ۷ روز تزريق‌ عضلاني‌ يا انفوزيون‌وريدي‌ مي‌گردد.                                                                                                                                                                                                                

• اشکال‌ دارويي‌:  Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml

 


جنتامايسين‌

 

• موارد مصرف‌: جنتامايسين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ جدي‌ مانند سپتي‌ سمي‌ وسپسيس‌ نوزادان‌، مننژيت‌ و ساير عفونتهاي‌ CNS ، عفونت‌ مجاري‌ صفراوي ‌، پيلونفريت‌ حاد يا التهاب‌ عفوني‌ حادپروستات‌ و همراه‌ با يک‌ پني‌سيلين‌ دردرمان‌ اندوکارديت‌ ناشي‌ ازاسترپتوکوکوس‌ ويريدانس‌ يااسترپتوکوکوس‌ فکاليس‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                        

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو نبايد درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ مياستني‌ گراومصرف‌ شود.                                                                                                                                      

• هشدارها:فاصله‌ بين‌ دفعات‌ مصرف‌ دارودر بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ بايدافزايش‌ داده‌ شود.                                                                                                                      

• عوارض‌ جانبي‌: آسيب‌ بخش‌ حلزوني‌ گوش‌،مسموميت‌ برگشت‌پذير کليه‌، بندرت‌ کاهش‌منيزيم‌ خون‌ به‌ويژه‌ در مصرف‌ طولاني‌مدت‌ وکوليت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالي‌ اين‌ دارو هستند.                                                                                                                            

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف ‌همزمان‌ آمينوگليکوزيدها باسفالوسپورين‌ها (به‌ويژه‌ سفالوتين‌) ، آمفوتريسين ‌، سيکلوسپورين‌ و داروهاي‌سيتوتوکسيک‌، خطر بروز مسموميت‌کليوي‌ (و احتمالا مسموميت‌ گوشي‌)افزايش‌ مي‌يابد. مصرف‌ همزمان ‌آمينوگليکوزيدها با نئوستيگمين‌ وپيريدوستيگمين‌، به‌ دليل‌ اثر آنتاگونيستي‌،اثر اين‌ داروهاي‌ کولينرژيک‌ را کاهش‌مي‌دهد.                                                                                                                                  

مصرف‌ همزمان‌ آمينوگليکوزيدهابا داروهاي‌ مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌است‌ موجب‌ ضعف‌ بيشتر عضلات‌اسکلتي‌، ضعف‌ تنفس‌ و حتي‌ آپنه‌ شود.خطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ در صورت‌مصرف‌ آمينوگليکوزيدها با داروهاي‌ مدرگروه‌ حلقه‌ لوپ‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. ازمصرف‌ همزمان‌ دو يا چند آمينوگليکوزيدبا يکديگر و مصرف‌ همزمان‌ اين‌ داروها باکاپرئومايسين‌ بايد خودداري‌ کرد، زيراخطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ و کليوي‌ وانسداد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.                                                                                                                                          

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ از آنجا که‌ دفع‌آمينوگليکوزيدها عمدت?کليوي‌ است‌ وغلظت‌ اين‌ داروها در ادرار زياد خواهد بود،بيمار بايد به‌ اندازه‌ کافي‌ آب‌ يا مايعات‌مصرف‌ کند تا غلظت‌ زياد دارو موجب‌آسيب‌ به‌ مجاري‌ ادراري‌ نشود.                                                                                                      

۲ ـ تزريق‌ زيرجلدي‌ جنتامايسين‌ توصيه‌نمي‌شود، زيرا دردناک‌ خواهد بود.                                                                                                                                                      

۳ ـ مقدار مصرف‌ جنتامايسين‌ به‌ويژه‌ دربيماراني‌ که‌ دچار سوختگي‌ شده‌اند يا عمل‌جراحي‌ در پيش‌ دارند و در زنان‌ باردار يامبتلا به‌ بيماريهاي‌ زنان‌ ممکن‌ است‌ کمتر يابيشتر از مقدار توصيه‌ شده‌ باشد که‌ اين‌ به‌دليل‌ تفاوت‌ زياد بين‌ نياز اين‌ گروه‌ بيماران‌به‌ دارو است‌.                          

۴ ـ از آنجا که‌ احتمال‌ تشکيل‌ کمپلکس‌ بين‌جنتامايسين‌ و ساير داروها وجود دارد،مخلوط کردن‌ اين‌ دارو با ساير داروها دريک‌ محلول‌ توصيه‌ نمي‌شود.                                                                                                                                                                            

• مقدار مصرف‌: بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ ، تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ يا انفوزيون‌ ۵mg/kg/day ـ ۲ در مقاديرمنقسم‌ و در فواصل‌ ۸ ساعت‌ مي‌باشد. درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ کار کليه‌فاصله‌ زماني‌ بين‌ دفعات‌ مصرف‌ داروبراساس‌ کليرانس‌ کرآتينين‌ تعيين‌ مي‌شود.                                                                                                                        

کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ کمتر از ۲ هفته‌به‌ مقدار ۳mg/kg هر ۱۲ ساعت‌ و درکودکان‌ با سن‌ ۲ هفته‌ تا ۱۲ سال‌ به‌ مقدار۲mg/kg هر ۸ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ داخل‌غلاف‌ طناب‌ نخاعي‌ ۱mg/day (تا حداکثر۵mg/day در صورت‌ نياز) همراه‌ با ميزان ‌۴mg/kg/day ـ ۲ در مقادير منقسم‌ هر ۸ساعت‌ به‌صورت‌ تزريق‌ عضلاني‌مي‌باشد.                                                                                                                                        

• اشکال‌ دارويي‌:   Injection (as sulfate): 10mg/ml, 40mg/ml

 


نئومايسين

 

• موارد مصرف‌: به‌صورت‌ خوراکي‌ براي‌استريل‌ کردن‌ روده‌ها قبل‌ از عمل‌ جراحي‌مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                        

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو نبايد درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ مياستني‌ گراومصرف‌ شود.                                                                                                                                      

• عوارض‌ جانبي‌: آسيب‌ بخش‌ حلزوني‌ گوش‌،مسموميت‌ برگشت‌پذير کليه‌، بندرت‌ کاهش‌منيزيم‌ خون‌ به‌ويژه‌ در مصرف‌ طولاني‌مدت‌ و کوليت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالي‌ اين‌ دارو هستند.                                                                                                                            

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌: اين‌ دارو را مي‌توان‌ بامعده‌ خالي‌ يا پس‌ از غذا مصرف‌ کرد.                                                                                                                                              

• مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ و کودکان‌، به‌منظور استريل‌ کردن‌ روده‌ها مقدارمصرف‌ اين‌ دارو ۱ گرم‌ هر ۴ ساعت‌ و دراغماي‌ کبدي‌ تا ۴g/day در مقادير منقسم‌ به‌ مدت‌ حداکثر ۱۴ روز ميباشد.                                                                                                                      

• اشکال‌ دارويي‌:        Oral Solution: 125mg/ 5ml                                                                                                  Tablet: 500mg

 


پارومومايسين

 

• موارد مصرف‌: پارومومايسين‌ يک‌آنتي‌بيوتيک‌ آمينوگليکوزيد است‌ که‌ از راه‌خوراکي‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ تک‌ياخته‌اي‌ مانند آميبياز روده‌اي‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ براي‌ کاهش‌فلور ميکروبي‌ روده‌ پيش‌ از عمل‌ جراحي‌ يادر اغماي‌ کبد مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                          

• مکانيسم‌ اثر: پارومومايسين‌ يک‌آنتي‌بيوتيک‌ آمينوگليکوزيد است‌ که‌ برروي‌ برخي‌ از تک‌ ياخته‌ها از جمله‌ آميب‌ وليشمانيا و کريپتوسپوريديم‌ نيز مؤثراست‌.                                                                                                                                                                          

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌جذب‌ نمي‌شود و بدون‌ تغيير از طريق‌مدفوع‌ دفع‌ مي‌گردد.                                                                                                                      

• هشدارها:                                                                                                      

۱ ـ در صورت‌ وجود ضايعات‌زخم‌ دار روده‌اي‌، جذب‌ اين‌ دارو از طريق‌روده‌ و به‌ ميزان‌ اندک‌ امکان‌پذير است‌ وممکن‌ است‌ موجب‌ بروز عوارض‌ جانبي‌دارو شود.                                                  

۲ ـ مصرف‌ مداوم‌ يا مکرر آنتي‌بيوتيک‌هاممکن‌ است‌ موجب‌ بروز مقاومت‌ ميکروبي‌و رشد بيش‌ از حد باکتري‌ها و قارچ‌هاي‌غيرحساس‌ و در نتيجه‌ بروز عفونتهاي‌ثانويه‌ گردد.                              

۳ ـ بين‌ اين‌ دارو و کانامايسين‌ ونئومايسين‌ مقاومت‌ متقاطع‌ وجود دارد.                                                                                                                                                      

• عوارض‌ جانبي‌: اين‌ دارو بالقوه‌ يک‌ داروي‌سمي‌ براي‌ کليه‌ و گوش‌ است‌. مصرف‌مقادير زياد اين‌ دارو ممکن‌ است‌ باعوارضي‌ مانند تهوع‌، استفراغ‌، کرامپ‌شکمي‌ و اسهال‌ همراه‌ باشد. مصرف ‌طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ بروز استئاتوره‌ و اسهال‌ شديدشود.                                                                                                                                              

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ اين‌ دارو را مي‌توان‌ باغذا مصرف‌ کرد.                                                                      

۲ ـ در صورت‌ بروز وزوز گوش‌، عيب‌شنوايي‌ يا سرگيجه‌، بايد به‌ پزشک‌ مراجعه‌شود.                                                                                                                                        

• مقدار مصرف‌:                                                                                                    

مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در بزرگسالان‌ و کودکان‌ در درمان‌ آميبياز روده‌اي‌ ۳۰mg/kg/day ـ ۲۰ در مقادير منقسم‌ همراه‌ با غذا، براي‌ مدت‌ ۱۰ ـ ۵ روزمي‌باشد. براي‌ کاهش‌ فلور ميکروبي‌ روده‌در کبد، مقدار ۴g/day در مقادير منقسم‌ بافواصل‌ زماني‌ ثابت‌ براي‌ مدت‌ ۶ ـ ۵ روز مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                        

• اشکال‌ دارويي‌:     (Capsule: 250mg (as sulfate                                                                             (Syrup: 125mg/5ml (as sulfate

 


توبرامايسين

 

• موارد مصرف‌: توبرامايسين‌ از جنتامايسين‌بر روي‌ پسودوموناس‌ آئروژينوزا کمي‌موثرتر است‌. توبرامايسين‌ در سپتي‌ سمي‌و سپسيس‌ نوزادان‌، مننژيت‌ و سايرعفونتهاي‌ CNS، عفونت‌ مجاري‌ صفراوي‌،پيلونفريت‌ حاد يا التهاب‌ عفوني‌ حادپروستات‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                        

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو نبايد درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ مياستني‌ گراو مصرف‌ شود.                                                                                                                                      

• هشدارها: فاصله‌ بين‌ دفعات‌ مصرف‌ دارودر بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ کار کليه‌ بايدافزايش‌ داده‌ شود                                                                                                                      

• عوارض‌ جانبي‌: آسيب‌ بخش‌ حلزوني‌ گوش‌،مسموميت‌ برگشت‌پذير کليه‌، بندرت‌ کاهش‌منيزيم‌ خون‌ به‌ويژه‌ در مصرف‌ طولاني‌مدت‌ و کوليت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالي‌ اين‌ دارو هستند.                                                                                                                            

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌:                                                                                            

در صورت‌ مصرف ‌همزمان‌ آمينوگليکوزيدها باسفالوسپورين‌ها ( به‌ ويژه‌ سفالوتين‌ ) ، آمفوتريسين ‌، سيکلوسپورين‌ و داروهاي‌سيتوتوکسيک‌،خطر بروزمسموميت‌ کليوي‌(و احتمالا مسموميت‌ گوشي‌)افزايش‌ مي‌يابد. مصرف‌ همزمان‌آمينوگليکوزيدها با نئوستيگمين‌ و پيريدوستيگمين‌، اثر اين‌ داروهاي‌ کولينرژيک‌ را کاهش‌ مي‌دهد.                                                                                  

مصرف‌همزمان‌ آمينوگليکوزيدها با داروهاي‌مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ضعف‌ بيشتر عضلات‌ اسکلتي‌ ، ضعف‌تنفس‌ و حتي‌ آپنه‌ شود. خطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ در صورت‌ مصرف ‌آمينوگليکوزيدها با داروهاي‌ مدر گروه‌حلقه‌ لوپ‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌ يابد. ازمصرف‌ همزمان‌ دو يا چند آمينوگليکوزيدبا يکديگر و مصرف‌ همزمان‌ اين‌ داروها باکاپرئومايسين‌ بايد خودداري‌ کرد، زيراخطر بروز مسموميت‌ گوشي‌ و کليوي‌ وانسداد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ افزايش‌يابد.                                                                                                                                          

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ از آنجا که‌ احتمال‌تشکيل‌ کمپلکس‌ بين‌ توبرامايسين‌ و سايرداروها وجود دارد، مخلوط کردن‌ اين‌ داروبا ساير داروها در يک‌ محلول‌ توصيه‌نمي‌شود.                                                            

۲ ـ تزريق‌ زيرجلدي‌ توبرامايسين‌ بدليل‌دردناک‌ بودن‌، توصيه‌ نمي‌شود.                                                                                                                                                          

• مقدار مصرف‌:                                                                                                    

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ عضلاني ‌، تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ ياانفوزيون‌ وريدي‌ ۳mg/kg/day  در مقادير منقسم‌ در فواصل‌ ۸ ساعت‌ مي‌باشد. در عفونتهاي‌ شديد ، تا ۵mg/kg/day در مقاديرمنقسم‌ هر ۸ ـ ۶ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                            

کودکان‌: در نوزادان‌ با سن‌ تا يک‌ هفته‌ به‌مقدار ۲mg/day هر ۱۲ ساعت‌ و در نوزادان‌با سن‌ بيش‌ از يک‌ هفته‌ و کودکان‌۲/۵mg/kg ـ ۲ هر ۸ ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌،تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ يا انفوزيون‌ وريدي‌مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                          

• اشکال‌ دارويي‌:    (Injection: 10mg/ml, 40mg/ml (as sulfate

 

 

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 
 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *