آتروپين ATROPINE

• موارد مصرف‌: آتروپين‌ در درمان‌ اسپاسم‌پيلور ، اسپاسم‌ مجراي‌ گوارشي‌ ، همراه‌ بامرفين‌ در درمان‌ اختلالهاي‌ اسپاسمي‌مجاري‌ صفراوي‌، در قولنج‌ کليه‌، در درمان‌قاعدگي‌ دردناک‌ و شب‌ ادراري‌، براي‌کاهش‌ تنوس‌ عضلات‌ روده‌ بهنگام‌عکسبرداري‌، براي‌ کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ وترشحات‌ دستگاه‌ تنفسي‌ پيش‌ از بيهوشي‌،براي‌ جلوگيري‌ از براديکاردي‌ و ايست‌سينوسي‌ و کمي‌ فشار خون‌ ناشي‌ ازسوکسينيل‌ کولين ‌، به‌ عنوان‌ پاد زهر دردرمان‌ مسموميت‌ با مهارکننده‌ هاي‌ کولين ‌استراز از جمله‌ سموم‌ ارگانو فسفره‌،همراه‌ نئوستيگمين‌ يا پيريدوستيگمين‌ دررفع‌ آثار مسددهاي‌ عصبي‌ ـ عضلاني‌ و دربيماري‌ پارکينسون‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                      

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو اثر استيل‌ کولين‌ برگيرنده‌هاي‌ موسکاريني‌ را مهار مي‌کند وبنابراين‌ مي‌تواند روي‌ عضلات‌ صاف‌،گيرنده‌هاي‌ پس‌ عقده‌اي‌ ميوکارد، گره‌سينوسي‌ و دهليزي‌ و دهليزي‌ ـ بطني‌، غددمترشحه‌ برون‌ ريز، حرکت‌ دستگاه‌گوارش‌ و تنوس‌ ميزناي‌ و مثانه‌ تاثيربگذارد. با همين‌ مکانيسم‌ به‌عنوان‌ پادزهربه‌کار مي‌رود. اثر ضدسرگيجه‌ حقيقي‌ وپارکينسون‌ آن‌ نيز بدليل‌ همين‌ اثر در مغزمي‌باشد. در مجموع‌، مقادير کم‌ آتروپين‌موجب‌ مهار ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ وتعريق‌ مي‌شود در حالي‌ که‌ تجمع‌ داروموجب‌ گشاد شدن‌ مردمک‌ها و افزايش‌سرعت‌ ضربانات‌ قلب‌ مي‌گردد.                                                                                                                                                                                                                                

• فارماکوکينتيک‌: آتروپين‌ در کبد هيدروليزآنزيمي‌ شد. و در تمام‌ بدن‌ انتشار مي‌يابد وبراحتي‌ از سد خوني‌ ـ مغزي‌ عبور مي‌کند.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ بسيار کوتاه‌ است‌ و ۵۰درصد دارو از راه‌ کليه‌ها دفع‌ مي‌گردد.نيمه‌ عمر حذف‌ آتروپين‌ از بدن‌ ۲/۵ ساعت‌مي‌باشد.                                                                                                                                                            

• هشدارها:                                                                                                                                                                                                                            

۱ ـ نوزادان‌ و کودکان‌ به‌عوارضي‌ سمي‌ آتروپين‌ حساسترند.                                              

۲ ـ به‌ دليل‌ کاهش‌ عرق‌، دماي‌ بدن‌ افزايش‌مي‌يابد.                                                      

۳ ـ احتمال‌ بروز هيجان‌ و تحريک‌پذيري‌در سالخوردگان‌ با مقادير درماني‌ وجوددارد.                    

۴ ـ در آريتمي‌ قلبي‌، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌،فقدان‌ تنوس‌ دستگاه‌ گوارش‌، احتباس‌ادرار، بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌، کوليت‌اولسراتيو، بارداري‌ و شيردهي‌ و گلوکوم‌با احتياط مصرف‌ گردد.                

۵ ـ آتروپين‌ از جفت‌ عبور کرد و در شيرنيز ترشح‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                      

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در گلوکوم‌ بازاويه‌ بسته‌ نبايد مصرف‌ شود.                                                                                                                                                        

• عوارض‌ جانبي‌: از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارومي‌توان‌ از يبوست‌، خشکي‌ دهان‌، بيني‌، گلويا پوست‌ و اشکال‌ در بلع‌، گشاد شدن‌مردمک‌ها، براديکاردي‌ و سپس‌ تاکيکاردي‌و کاهش‌ تعريق‌ نام‌ برد.                                                                                                                            

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با گلوکوکورتيکوئيدها و هالوپريدول‌ مي‌تواند فشار داخل‌ چشم‌ را افزايش‌ دهد. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهاي‌ آنتي‌هيستامين‌ و ساير داروهاي‌ ضد موسکاريني ‌، ديسوپيراميد ، فنوتيازين‌ها و داروهاي‌ ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ اثرات ‌آنتي‌موسکاريني‌ تشديد ميشود. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ ضدمياستني‌ سبب‌ کاهش‌ هر چه‌ بيشتر تحرک‌روده‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                                  

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                                                                                                                                                  

۱ ـ پس‌ از مصرف‌ دارو از رفتن‌ در محيط هاي‌ گرم‌ و از پرداختن‌ به ‌فعاليت‌ بدني‌ شديد خودداري‌ گردد.                                                                                                              

۲ ـ احتمال‌ ايجاد اختلال‌ ديد يا حساسيت‌ به‌نور وجود دارد.                                              

۳ ـ احتمال‌ بروز خشکي‌ دهان‌، بيني‌ يا گلووجود دارد.                                                    

۴ ـ تزريق‌ وريدي‌ آتروپين‌ بايد به‌ آهستگي‌صورت‌ گيرد.                                                                                                                                                                            

• مقدار مصرف‌:                                                                                                                                                                                                                          

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد موسکاريني‌ ، مقدار ۰/۶ ـ ۰/۴ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت ‌به ‌صورت‌ عضلاني‌، وريدي‌ يا زير جلدي‌تزريق‌ مي‌گردد. به‌عنوان‌ ضد آريتمي‌ ۱ ـ ۰/۴ ميلي‌گرم‌ هر ۲ ـ ۱ ساعت‌، حداکثر تا۲ ميلي‌گرم‌، تزريق‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                    

براي‌ جلوگيري‌ از ترشح‌ بيش‌ از حدبزاق‌ مقدار ۰/۶ ـ ۰/۲ ميلي‌گرم‌ هر ۱ ـ ۰/۵ساعت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحي‌، ۱/۲ ـ ۰/۶ميلي‌گرم‌ به‌طور همزمان‌ با تزريق‌ ۲ ـ ۰/۵ميلي‌گرم‌ نئوستيگمين‌ به‌صورت‌ وريدي‌ ودر مسموميت‌ کورار براي‌ مهار کننده‌هاي‌کولين‌ استراز مقدار ۴ ـ ۲ ميلي‌گرم‌ تزريق‌وريدي‌ مي‌گردد. سپس‌ مقدار ۲ ميلي‌گرم‌هر ۱۰ ـ ۵ دقيقه‌ تا زمان‌ برطرف‌ شدن‌علايم‌ موسکاريني‌ و يا بروز علايم‌مسموميت‌ با آتروپين‌ تزريق‌ مي‌گردد.                                                                                                                                                                

کودکان‌: مقدار ۰/۰۱mg/kg (حداکثر ۰/۴ميلي‌گرم‌) هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ به‌عنوان‌ آنتي‌کولينرژيک‌ تجويز مي‌گردد. به‌عنوان‌ ضدآريتمي‌ مقدار ۰/۰۳mg/kg ـ ۰/۰۱ تزريق‌وريدي‌ مي‌شود. براي‌ جلوگيري‌ از ترشح‌بيش‌ از حد بزاق‌ و ترشحات‌ مجاري‌ تنفسي‌پيش‌ از بيهوشي‌ در کودکان‌ با وزن‌ ۳ تاکيلوگرم‌ بين‌ ۰/۶ ـ ۰/۱ ميلي‌گرم‌ استفاده‌مي‌شود. به‌عنوان‌ پادزهر مهارکننده‌هاي‌کولين‌ استراز مقدار اوليه‌ ۱ ميلي‌گرم‌تزريق‌ وريدي‌ يا عضلاني‌ مي‌شود و سپس‌مقادير ۱ ـ ۰/۵ ميلي‌گرم‌ هر ۱۰ ـ ۵ دقيقه‌تزريق‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                  

• اشکال‌ دارويي‌:

                                                                                                                      Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml                                                                                                  10 mg / 10 ml

 

داروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *