فهرست داروهای پادزهر و جدول آنتی دوت ها


 

 استيل سيستئين ACETYLCYSTEINE

اکتيويتت چارکول (ذغال فعال) ACTIVATED CHARCOAL

آميل‌ نيتريت AMYL NITRITE

آتروپين ATROPINE

کلسيم ديسديم ادتيت CALCIUM DISODIUM EDETATE

دفروکسامين DEFEROXAMINE

ديکبالت ادتيت DICOBALT EDETATE

ديمرکاپرول DIMERCAPROL

ديسديم ادتيت DISODIUM EDETATE

ابيدوکسايم‌ کلورايد OBIDOXIME CHLORIDE

پني‌سيلامين PENICILLAMINE

تيوسولفات‌ سديم SODIUM THIOSULFATE

 

 

 

ردیف
 نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده
آنتی دوت ( پادتن ) سم مصرف شده

۱

استامینوفن

ان استیل سیستئین (NAC)

۲

مهارکننده کولین استراز (نئوستیگمین)

آنتی کولینرژیک (آتروپین)

۳

ضد افسردگی سه حلقه ای (مثل آمی تریپتیلین)

بی کربنات سدیم

۴

آهن

دفروکسامین

۵

گلیکوزیدهای قلبی (مثل دیگوکسین)

آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین(digibind)

۶

متانول و اتیلن گلیکول

اتانول

۷

بنزودیازپین ها (دیازپام، لورازپام و …)

فلومازنیل

۸

بتابلوکرها (مثل ایندرال و …)

۱) گلوکاگون، ۲) کلسیم، ۳) انسولین + دکستروز

۹

سرب

DMSA

۱۰

اپیوئیدها یا مخدرها (مثل مرفین و …)

نالوکسان

۱۱

مونوکسید کربن

اکسیژن  محفظه هیپربار

۱۲

ارگانوفسفرها

۱) آتروپین، ۲) پرالیدوکسیم

۱۳

بلوک کننده های کانال کلسیمی (مثل وراپامیل)

۱) گلوکونات کلسیم، ۲) گلوکاگون، ۳) انسولین + دکستروز

۱۴

هپارین

پروتامین سولفات

۱۵

وارفارین

ویتامین K تزریقی

۱۶

انسولین

گلوکز

۱۷

سولفات منیزیم

گلوکونات کلسیم

۱۸

ایزونیازید

پیریدوکسین (ویتامین B6)

۱۹

متهموگلوبینمی

متیلن بلو

۲۰

حشره کش های کشاورزی و خانگی

آنتی کولینرژیک

۲۱

الکل

دی سولفیرام

۲۲

دوپامین (اینوتروپیک + آلفا و بتاآدرنرژیک)

فنتولامین

۲۳

منیزیم
نیش عنکبوت بیوه سیاه
هیدروفلوریک اسید(HF)
 
کلسیم گلوکونات
Calcium Gluconate

 

۲۴
ید Iodine
نشاسته scarch

۲۵

هیپوگلیسمی
گلوکزهیپرتونیک
۲۶
سیانید
Cyanide
آمیل نیتریت
نیتریت سدیم
 تیوسولفات سدیم
۲۷
قارچ های حاوی موسکارین
 
آتروپین
Atropine
۲۸ هالوتان  دانترولن
۲۹ مشتقات کومارین
ویتامین K