مراکز تحقیقاتی پزشکی

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز   


 
مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت   انجمن  بهداشت محیط ایران    انستیتو تحقیقاتی سرطان شیراز  مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلیمشهد    پژوهشکده گیاهان دارویی
        


 
انحمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
   سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
  مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی     انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
      انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
       انجمن رزیدنت های پزشکی اجتماعی
 در ایران   جنبه های پزشکی و بهداشتی بیو تروریسم
   مرکز اطلاع رسانی کمیته فرعی – تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی
   بنیاد قلب ایران  برنامه بین المللی کنترل وجلوگیری از بیماریهای قلبی در ایران
  مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزدآزمایشگاه های رفرانس ایرانمرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشتمرکز تحقبقات بیو تکنولوژی انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصرمرکز تحقیقات دندانپزشکی ایرانمرکز تحقیقات ناباروری رویانمرکز تحقیقات انستیتو تحقیقات پاستور ایرانمرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمانمرکز تحقیقات غددومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهرانمرکز کاشت حلزون شنوایی ایرانمرکز تحقیقات هماتولوژی‚انکولوژی و پیوند مغز استخوانمرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهانمرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی و کبدمرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهانمرکز تحقیقات ناباروری و بیوتکنولوژی اوسینامرکز تحقیقات آموزشی بیماریهای پوست و جذام


مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی